Kế hoạch dạy học môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Phù Lưu

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Phù Lưu

Tuần Chương/ Chủ đề Tiết Tên bài Thiết bị

dạy học/Học liệu Ghi chú/ Điều chỉnh

1

CHƯƠNG I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CTTG THỨ HAI

1 Bài 1: Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

 Tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.

-Tư liệu, tranh ảnh về Đông Âu sau CTTG thứ hai, bản đồ các nước Đông Âu, bản đồ thế giới.

- Máy tính, máy chiếu Mục II.2. Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX: Học sinh tự học.

- Mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa: Chỉ cần nêu được sự kiện thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va và ý nghĩa của nó

2

2 Bài 1: Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

3

3 Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX -Tranh ảnh về sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu và tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo Liên Xô và các nước Đông Âu

MT, MC. Mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu: Tập trung hệ quả của cuộc khủng hoảng.

 

docx 10 trang Hoàng Giang 30/05/2022 80
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Phù Lưu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ỨNG HÒA 
TRƯỜNG: THCS PHÙ LƯU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ 9
NĂM HỌC 2021 - 2022
I. KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC:
Cả năm 35 tuần: 52 tiết
Học kỳ I: 18 tiết, 18 tuần x 1 tiết/tuần
Học kỳ II: 34 tiết, 17 tuần x 2 tiết/tuần
II. CHẾ ĐỘ CHO ĐIỂM
 ĐIỂM
HỌC KỲ
THƯỜNG XUYÊN
GIỮA KỲ
CUỐI KỲ
Học kỳ I
3
1
1
Học kỳ II
3
1
1
Cả năm
6
2
2
II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I (Mỗi tuần dạy 1 tiết)
Tuần
Chương/ Chủ đề
Tiết
Tên bài
Thiết bị
dạy học/Học liệu
Ghi chú/ Điều chỉnh
1
CHƯƠNG I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CTTG THỨ HAI
1
Bài 1: Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
Tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.
-Tư liệu, tranh ảnh về Đông Âu sau CTTG thứ hai, bản đồ các nước Đông Âu, bản đồ thế giới.
- Máy tính, máy chiếu
Mục II.2. Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX: Học sinh tự học.
- Mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa: Chỉ cần nêu được sự kiện thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va và ý nghĩa của nó
2
2
Bài 1: Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
3
3
Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX
-Tranh ảnh về sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu và tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo Liên Xô và các nước Đông Âu
MT, MC. 
Mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu: Tập trung hệ quả của cuộc khủng hoảng.
4
CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
4
Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
- MC, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
5
5
Bài 4. Các nước Châu Á
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
- Mục II.2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959) - HS tự đọc
- Mục II.3. Đất nước trong thời kỳ biến động (1959-1978) - HS tự đọc
Mục II. 4 Công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978 đến nay). Tập trung vào đường lối đổi mới và những thành tựu tiêu biểu
6
6
Bài 5. Các nước Đông Nam Á
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục III. Từ “ASEAN - 6” đến
“ASEAN - 10”: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu quá trình ra đời và phát triển
7
7
Bài 6. Các nước châu Phi
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I:Tình hình chung: Chỉ tập trung vào quá trình đấu tranh giành độc lập sau năm 1945
8
8
Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I. Tình nét chung: Chỉ tập trung vào quá trình đấu tranh giành độc lập sau 1945
9
9
Kiểm tra giữa kì I
Đề kiểm tra 45 phút
10
CHƯƠNG III: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
10
Bài 8. Nước Mĩ
MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
+ Mục I. Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai: Chỉ tập trung vào nét nổi bật về kinh tế qua các giai đoạn
Mục II. Sự phát triển về khoa học- kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thứ hai: Lồng ghép với nội dung ở bài 12
11
11
Bài 9. Nhật Bản
MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh: HS tự đọc
12
12
Bài 10. Các nước Tây Âu
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I. Tình hình chung: Tập trung nội dung nổi bật về kinh tế và chính sách đối ngoại.
13
CHƯƠNG IV: QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
13
Bài 11. Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
14
CHƯƠNG V: CUỘC CM KHOA HỌC - KĨ THUẬT TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
14
Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kĩ thuật 
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I. Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực
Bài 13: Tổng kết LSTG từ sau năm 1945 đến nay
HS tự học
15
PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY
CHƯƠNG I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930
15
Bài 14. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất 
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
- Mục I. Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp: Chỉ tập trung vào những nội dung cơ bản của chương trình khai thác lần thứ hai
- Mục II. Các chính sách chính trị, văn hóa, giáo dục: học sinh tự học
16
16
Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919-1925)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
17
KTĐG
17
Ôn tập học kì I
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
18
18
Kiểm tra cuối học kỳ I
- Đề kiểm tra 45 phút
HỌC KÌ II (Mỗi tuần dạy 2 tiết)
Tuần
Chương/chủ đề
Tiết
Nội dung
Thiết bị DH/ học liệu
Ghi chú/ Điều chỉnh
19
CHƯƠNG I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930
19
Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên- Xô (1923 - 1924); Mục III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 -1925): Hướng dẫn HS lập bảng thống kê những sự kiện tiêu biểu. Chú ý nêu rõ vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong những năm ở Liên Xô và Trung Quốc
CHƯƠNG I: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919 - 1930
20
Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I. Bước phát triển mới của phong trào cách mạng Việt Nam (1926 - 1927) HS tự đọc
Mục IV. Không dạy ở bài này, tích hợp vào mục I. Hội nghị thành lập ĐCSVN bài 18 (ở nội dung hoàn cảnh lịch sử trước khi ĐCS ra đời).
20
21
22
CHƯƠNG II: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930 - 1939
21
Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Tích hợp mục IV bài 17 vào mục I: Hội nghị thành lập ĐCSVN
22
Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 
23
Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục II. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu thời gian, địa điểm và ý nghĩa của phong trào
Mục III: HS tự đọc
24
Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
CHƯƠNG III: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CM THÁNG TÁM NĂM 1945
25
Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I. Tình hình thế giới và Đông Dương Tập trung nêu được đặc điểm cơ bản tình hình thế giới và trong nước. Phần hiệp ước Pháp - Nhật chỉ nêu nét chính
Mục II. Những cuộc nổi dậy đầu tiên: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các cuộc khởi nghĩa.
22
26
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
- Mục I. Mặt trận Việt Minh ra đời (19-5-1941): (Tập trung vào sự thành lập Mặt trận Việt Minh và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của Mặt trận Việt Minh
Chú ý nêu được chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta)
Mục II.2 Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê một số sự kiện quan trọng từ tháng 4 – 6/1945
23
27
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
CHƯƠNG III: CUỘC VẬN ĐỘNG TIẾN TỚI CM THÁNG TÁM NĂM 1945
28
Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Sắp xếp, tích hợp mục II, III thành mục Diễn biến tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945: Chỉ hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn
24
29
Bài 1: Lịch sử Hà Nội: Hà Nội từ 1919 - 1945
- MT, MC, GA, Tài liệu LS Hà Nội
- Bài giảng PP...
CHƯƠNG IV: VIỆT NAM TỪ SAU CM THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN
30
Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946).
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục II. Bước đầu xây dựng chế độ mới 
Sắp xếp tích hợp các mục II, mục III, mục IV, mục V, mục VI thành mục: “Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc”: Chỉ tập trung sự kiện tiêu biểu nhất- Chú ý sự kiện bầu cử Quốc hội lần đầu tiên trong cả nước (6-1- 1946)
Mục IV. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược : Tập trung vào sự kiện thực dân Pháp đánh chiếm ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan tự vệ thành phố Sài Gòn (23-9-1945) và chính sách hòa hoãn với quân Tưởng
25
26
27
28
31
Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946).
MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ CUỐI NĂM 1946 ĐẾN NĂM 1954
32
Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16: Chỉ cần nêu được thời gian và ý nghĩa
Mục III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài: HS tự đọc
Mục V: Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện: HS tự đọc
33
Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp HS tự học
- Mục IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt: HS tự đọc
- Mục V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường :HS tự học
34
Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
35
Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
- Mục II. 1 Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954 : Hướng dẫn học sinh lập niên biểu sự kiện chính
- Mục III. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954):
tập trung vào nội dung, ý nghĩa của Hiệp định 
36
Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
37
Kiểm tra giữa kì II
Đề kiểm tra 45 phút
28
29
30
CHƯƠNG VI: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
38
Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1965)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục II. Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954- 196: HS tự đọc
Mục IV.2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 -1965): HS tự học
Mục V.2 Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ: Hướng dẫn học sinh lập thống kê các sự kiện tiêu biểu)
39
Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1965)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
40
Bài 28. Xây dựng CNXH ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền nam (1954-1965)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
41
Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I.2 Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu
Mục II. 2 Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất: HS tự học
Mục III.2 Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mĩ: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu
Mục IV.1 Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa: HS tự học
Mục V. Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam: Chỉ nêu nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973
30
31
32
33
42
Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
43
Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
CHƯƠNG VI: VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
44
Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
- Mục I. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ra sức chi viện cho miền Nam: HS tự đọc
Mục II. Đấu tranh chống “ Bình định lấn chiếm”, tạo thế và lực HS tự học
- Mục II.2 Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975: Tập trung vào nét chính của các chiến dịch (thời gian, địa điểm, kết quả và ý nghĩa).
45
Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
CHƯƠNG VII: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000
46
Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng mùa Xuân 1975
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa ở hai miền đất nước: HS tự học
47
Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 – 1985).
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985): HS tự học
33
34
35
48
Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 – năm 2000)
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục II. VN trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000): Chỉ nắm những thành tựu tiêu biểu
KTĐG
49
Ôn tập học kỳ II
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
50
Kiểm tra cuối học kỳ II
Đề bài kiểm tra 45 phút
LSĐP
51
Lịch sử địa phương: Hà Nội từ 1945 đến 
- MT, MC, GA, Tài liệu lịch sử Hà Nội
- Bài giảng PP...
52
Làm bài tập 
 IV. NHIỆM VỤ KHÁC (NẾU CÓ): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Phù Lưu, ngày 17 tháng 9 năm 2021
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Thanh Lợi

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_mon_lich_su_lop_9_nam_hoc_2021_2022_truong.docx