Bài giảng Hóa học 9 - Bài 36: Nước

Bài giảng Hóa học 9 - Bài 36: Nước

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC

2. Tính chất hóa học

a) Tác dụng với kim loại

Nước có thể tác dụng với Na, K, Ca, ở

nhiệt độ thường. PTHH:

Phản ứng sinh ra bazơ tan và khí hiđro.

2Na + 2H

2O → 2NaOH + H2↑

(Natri hiđroxit)

pdf 32 trang maihoap55 6060
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học 9 - Bài 36: Nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 36 
Nước
NỘI DUNG BÀI HỌC
THÀNH PHẦN
HÓA HỌC CỦA NƯỚC I
III
VAI TRÒ CỦA NƯỚC 
TRONG ĐỜI SỐNG
VÀ SẢN XUẤT
II TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC
IV CHỐNG Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC
THÀNH PHẦN
HÓA HỌC CỦA NƯỚC 
I
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC I.
1. Sự thủy phân nước
Mô tả mực nước thay
đổi như thế nào?
0
1
2
B AMực nước ống A 
gấp 2 lần ống B
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC I.
1. Sự thủy phân nước 0
1
2
B AThể tích khí ở ống A gấp 2 lần ống B
Khí thu được ở hai ống là khí gì?
Ở ống B, que đóm bùng cháy nên là
khí Oxi.
Ở ống A, que đóm cháy và có tiếng nổ
nhỏ nên là khí Hiđro.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC I.
1. Sự thủy phân nước 0
1
2
B AThể tích khí ở ống A gấp 2 lần ống B
Phương trình hóa học:
2H2O 2H2↑ + O2↑
Điện phân
Vhiđro = 2VOxi
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NƯỚC I.
2. Tổng hợp nước
Phương trình hóa học:
2H2 + O2 2H2O
to
SỰ THẬT
HÓA HỌC
Phản ứng điều chế nước
gây nổ mạnh.
Kết luận
Nước là hợp chất tạo bởi
hiđro và oxi. Chúng đã hóa
hợp với nhau
Về thể tích: VH2: VO2 = 2: 1
Về khối lượng: 𝑚𝐻
𝑚𝑂
=
1
8
Công thức hóa học của nước là
H2O
TÍNH CHẤT
HÓA HỌC CỦA NƯỚC
II
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
1. Tính chất vật lí
Nước là chất lỏng không màu, 
không mùi,không vị.
Sôi ở 100oC , hoá rắn ở 0oC.
Khối lượng riêng DH2O = 1 g/ml . 
Nước có thể hòa tan nhiều chất .
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
Quan sát thí nghiệm
và nêu hiện tượng.
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
a) Tác dụng với kim loại
Nước có thể tác dụng với Na, K, Ca, ở 
nhiệt độ thường. PTHH:
Phản ứng sinh ra bazơ tan và khí hiđro.
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑
(Natri hiđroxit)
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
a) Tác dụng với kim loại
Nước có thể tác dụng với Na, K, Ca, ở 
nhiệt độ thường. PTHH:
Phản ứng sinh ra bazơ tan và khí hiđro.
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑
(Natri hiđroxit)
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
Quan sát thí nghiệm
và nêu hiện tượng.
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
a) Tác dụng với kim loại
Nước có thể hóa hợp một số oxit bazơ
(Na2O, K2O, CaO, ở nhiệt độ thường. PTHH:
CaO + H2O → Ca(OH)2
(Canxi hiđroxit)
b) Tác dụng với oxit bazơ
Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hóa
hợp với nước thuộc loại bazơ.
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
a) Tác dụng với kim loại
Nước có thể hóa hợp một số oxit bazơ
(Na2O, K2O, CaO, ở nhiệt độ thường. PTHH:
CaO + H2O → Ca(OH)2
(Canxi hiđroxit)
b) Tác dụng với oxit bazơ
Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hóa
hợp với nước thuộc loại bazơ.
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
Quan sát thí nghiệm
và nêu hiện tượng.
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
a) Tác dụng với kim loại
Nước có thể hóa hợp với một số oxit
axit (SO2, P2O5, ) tạo dung dịch axit tương
ứng. PTHH: P2O5 + H2O → H3PO4
b) Tác dụng với oxit bazơ
c) Tác dụng với oxit axit
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NƯỚC II.
2. Tính chất hóa học
a) Tác dụng với kim loại
Nước có thể hóa hợp với một số oxit
axit (SO2, P2O5, ) tạo dung dịch axit tương
ứng. PTHH: P2O5 + H2O → H3PO4
b) Tác dụng với oxit bazơ
c) Tác dụng với oxit axit
NƯỚC
+Oxit bazơ
H2 + Bazơ
Bazơ
Axit
Làm quỳ tím
Hóa xanh
Làm quỳ tím
Hóa Đỏ
III
VAI TRÒ CỦA NƯỚC 
TRONG ĐỜI SỐNG VÀ 
SẢN XUẤT
CHỐNG Ô NHIỄM 
NGUỒN NƯỚC
IV
THANKS

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_hoa_hoc_9_bai_36_nuoc.pdf