Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Bài 34: Axetilen

Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Bài 34: Axetilen

I/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ:

Là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.

II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ:

CTCT : H – C  C – H

 hay HC  CH

III/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

1. Axetilen có cháy không?

PTHH: 2 C2H2 + 5 O2  4 CO2 + 2H2O

2.Axetilen có làm mất màu dung dịch brom không?

Thí nghiệm: Dẫn khí Axetilen từ thiết bị điều chế qua dung dịch brom có màu da cam.

Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.

 

ppt 30 trang hapham91 9200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Bài 34: Axetilen", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Câu 1: Viết CTCT của Etilen.Nêu đặc điểm cấu tạo của Etilen?Câu 2: Nêu tính chất hóa học của Etilen?Viết PTHH minh họa ?AXETILENI/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ:C2H226Là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.Công thức phân tử: Phân tử khối: Cho biết những tính chất vật lí của AxetilenHHCCLiªn kÕt ba.2 liªn kÕt kÐm bÒn.D¹ng rçngQuan sát mô hình phân tử, em hãy cho biết đặc điểm cấu tạo của phân tử Axetilen.II. CẤU TẠO PHÂN TỬ :I/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ:AXETILEND¹ng đặc* Coâng thöùc caáu taïo cuûa C2H2 : H – C  C – H Vieát goïn : CH  CH* Ñaëc ñieåm lieân keát : Phaân töû C2H2 chöùa 1 lieân keát ba C  C. Trong lieân keát ba coù hai lieân keát keùm beàn, deã ñöùt laàn löôït trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc. Phaûn öùng ñaëc tröng laø phaûn öùng coäng CTPT : C2H2 – PTK = 24I. Tính chaát vaät lyù : Axetilen laø chaát khí khoâng maøu, khoâng muøi, nheï hôn khoâng khí, raát ít tan trong nöôùcII. Caáu taïo phaân töû : Gioáng nhau: Caû 2 ñeàu laø hiñroâcacbon, coù lieân keát keùm beàn Khaùc nhau: - Etilen coù 1 lieân keát ñoâi . trong lieân keát ñoâi coù 1 lieân keát keùm beàn - Axetilen coù moät lieân keát ba. Trong lieân keát ba coù 2 lieân keát keùm beàn deã ñöùt khi tham gia phaûn öùng hoùa hoïc Haõy so saùnh caáu taïo giöõa etilen vaø axetilen gioáng vaø khaùc nhau ôû ñieåm naøo ?AXETILENI/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ:C2H226Công thức phân tử: Phân tử khối: II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ:III/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC:1. Axetilen có cháy không?Thí nghiệm: Dẫn khí Axetilen từ thiết bị điều chế qua ống thuỷ tinh đầu vút nhọn rồi đốt cháy khí axetilen thoát ra.Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học. to2 C2H2 + 5 O2 4 CO2 + 2H2OAxetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng và tỏa nhiều nhiệt. C2H2 tác dụng với oxi.Khí C2H2Ca(OH)2AXETILENI/ TÍNH CHẤT VẬT LÍ:C2H226Là chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước.Công thức phân tử: Phân tử khối: II/ CẤU TẠO PHÂN TỬ:CTCT : H – C  C – H hay HC  CHIII/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC:1. Axetilen có cháy không?Thí nghiệm: Dẫn khí Axetilen từ thiết bị điều chế qua dung dịch brom có màu da cam.Quan sát hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học. toPTHH: 2 C2H2 + 5 O2 4 CO2 + 2H2O2.Axetilen có làm mất màu dung dịch brom không?Thí nghiệm minh hoạ dd Brom đã bị mất màu dd BromaxetilenCaC2 và H2O+Br – Br BrBrkhông màumàu da camCCHHBrBrAxetilen+Br – Br BrBrCCHHBrBrBrBr+BrBrBrBrTrước phản ứngĐang ph¶n øngSau phản ứngHHCCHHCCHHCC+BrBrBrBrTrước phản ứngĐang ph¶n øngSau phản ứngBrBrHHCCBrBrHHCCBrBrHHCCHIII. Tính chất hóa học:1. Axetilen có cháy không?2. Axetilen có làm mất màu dung dịch brôm không?Phương trình phản ứng:CH CH + Br Br Br CH CH BrKhông màuDa camKhông màu (k)(dd)(l)Thu gọn: C2H2 + Br2 C2H2Br2 Sản phẩm sinh ra có liên kết đôi trong phân tử nên có thể cộng tiếp với một phân tử brôm nữa:Thu gọn: C2H2Br2 + Br2 C2H2Br4 Br CH CH Br + Br Br Br2CH CHBr2AxetilenMetan (CH4)Etilen (C2H4)Axetilen (C2H2)Đặc điểm cấu tạoTính chất hóa học giống nhauTính chất khác nhauHoàn thành bảng so sánh sau:Liên kết đơnMột liên kết đôiMột liên kết baPhản ứng cháyPhản ứng cháyPhản ứng cháyPhản ứng thếPhản ứng cộng( tác dụng với 1 phân tử Br2)Phản ứng cộng( tác dụng với 2 phân tử Br2)AxetilenIV. Ứng dụng:Tiết 48 Axetilen GiÊm Axit axetic18Axetilen§Ìn x× oxi - axetilen GiÊm Axit axeticNhùa PVC... Cao suIV/ ỨNG DỤNG:IV. Ứng dụng:- Đèn xì để hàn, cắt kim loại. Sản xuất chất dẻo PVC. Sản xuất Axít hữu cơ, este. Sản xuất tơ sợi tổng hợp.Axetilen...................................................................................................................................................................................................................CaC2C2H2..............................................................dd NaOH..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H2OC2H2..................................H2OV/ ĐIỀU CHẾ:CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2Axetilen Phương trình phản ứng:CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2Axetilen- Trong công nghiệp: Nhiệt phân khí mê tan2CH4 C2H2 + 2 H2V. Điều chế:- Trong phòng thí nghiệm, axetilen được điều chế bằng cách cho đất đèn (Canxi cacbua) tác dụng với nước.Hãy cho biết trong các chất sau: 1/ CH3 – CH3 2/ CH  CH 3/ CH3 – CH2 – CH3 4/ CH  C – CH3 5/ CH2 = CH2 a. Chất nào có liên kết ba trong phân tử? b. Chất nào làm mất màu dd brom lỏng ? Trả lờia. Chất có liên kết ba trong phân tử: CH  CH và CH  C – CH3 b. Chất làm mất màu dd brom lỏng: CH  CH , CH  C – CH3 và CH2 = CH2 Tiết 48 AxetilenBài tập 2: Có 3 lọ mất nhãn đựng 3 khí không màu sau: CH4, C2H2, CO2. Bằng các phương pháp hoá học hãy nhận biết các khí đó. Viết các PTHH xảy raAxetilenTrả lờiDẫn lần lượt các khí vào dd nước vôi trong (Ca(OH)2): + Mẫu Khí nào làm vẩn đục nước vôi trong, khí đó là CO2: PTHH: Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O + Khí nào không làm đục nước vôi trong, khí đó là CH4 hoặc C2H2. Dẫn lần lượt các khí chưa biết vào dung dịch brom loãng (màu da cam): + Mẫu khí nào làm mất màu dd brom khí đó là C2H2: PTHH: HC  CH (k) + 2Br2 (dd) CHBr2 – CHBr2 (l) + Mẫu khí nào không làm mất màu dd brom khí đó là CH4.AxetilenCÓ THỂ EM CHƯA BIẾT. Hiện nay, việc tổng hợp các hợp chất có hoạt tính sinh học từ axetilen có những bước phát triển mạnh mẽ và to lớn.VD: Người ta đã tổng hợp được pheromon. Đó là các hợp chất hóa học do sinh vật tiết ra để thông tin cho nhau. Pheromon có tính chất hấp dẫn, lôi cuốn đồng lọai khác giới gọi là pheromon giới hay là chất dẫn dụ giới. Sử dụng chất dẫn dụ giới người ta có thể tập trung côn trùng (chẳng hạn bướm đực) đến địa điểm đặt thuốc để tiêu diệt chúng mà không cần phải phun thuốc tràn lan trên đồng ruộng.CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!Bài tập 2: Dẫn từ từ 2,24 lít hỗn hợp gồm etilen và metan(Đktc) đi qua dung dịch Brôm dư thấy có 1,12 lít chất khí thoát ra khỏi dung dịch brôm. a. Tính khối lượng brôm tham gia phản ứng? b. Tính thành phần % về thể tích các khí trong hỗn hợp? Tiết 48 Axetilen Giải: Khi cho hỗn hợp khí đi qua dd brom dư chỉ có etilen tham gia phản ứng Axetilen PTHH C2H4 + Br2 C2H4Br2 (1) Chất khí thoát ra khỏi dd Brôm là khí metan	 Từ (1) => a. 	 b. AxetilenBài tập 1: Cho các hợp chất sau: C2H4, CH4, C2H2.Viết công thức cấu tạo của các chất trên.2. Trong các chất trên, chất nào có phản ứng thế với khí Clo? Chất nào phản ứng với dung dịch brom. Viết phương trình phản ứng.Đáp án:1. Công thức cấu tạo:CH CH C2H2CH4CHHHHCH2 CH2 C2H42.- Chất có phản ứng với khí Clo là CH4Axetilen Phương trình phản ứng: CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl - Chất có phản ứng cộng với dung dịch brôm là C2H4; C2H2 Phương trình phản ứng: C2H4 + Br2 C2H4Br2C2H2 + 2Br2 C2H2Br4

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_9_bai_34_axetilen.ppt