Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử Lớp 9

Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử Lớp 9

* Ý nghĩa lịch sử 80 năm thành lập Đảng Cộng sản việt Nam:

 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt nam trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX.

 - Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. Vừa ra đời, Đảng đã nắm quyền lãnh đạo cách mạng, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng

 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì cách mạng nước ta khủng hoảng lãnh đạo, thiếu đường lối cứu nước đúng đắn; đồng thời mở đầu thời kì cách mạng nước ta có chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo, có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Đảng từ hoạt động bí mật ra hoạt động công khai, nắm quyền lãnh đạo cách mạng, và trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

 - Với việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Từ đây cách mạng Việt Nam chẳng những luôn được sự đồng tình, ủng hộ của cách mạng thế giới, mà còn đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới

 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu quyết định những bước phát triển mới và thắng lợi của cách mạng Việt Nam ở những giai đoạn tiếp sau

 - Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, chiến thắng hai đế quốc đầu sỏ là Pháp và Mĩ, đã hoàn toàn giải phóng đất nước và thống nhất giang sơn về một mối.

 - Hiện nay Đảng ta đang lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

 - Những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến đấu cứu nước giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong công cuộc đổi mới mãi mãi đem lại cho chúng ta một niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tương lai của đất nước Việt Nam tươi đẹp.

 

doc 36 trang Hoàng Giang 31/05/2022 70
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu ôn thi học sinh giỏi môn Lịch sử Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ôn thi giỏi sử 
* Ý nghĩa lịch sử 80 năm thành lập Đảng Cộng sản việt Nam:
 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt nam trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX. 
 - Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam. Vừa ra đời, Đảng đã nắm quyền lãnh đạo cách mạng, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng
 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì cách mạng nước ta khủng hoảng lãnh đạo, thiếu đường lối cứu nước đúng đắn; đồng thời mở đầu thời kì cách mạng nước ta có chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo, có đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Đảng từ hoạt động bí mật ra hoạt động công khai, nắm quyền lãnh đạo cách mạng, và trở thành nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 - Với việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Từ đây cách mạng Việt Nam chẳng những luôn được sự đồng tình, ủng hộ của cách mạng thế giới, mà còn đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới
 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu quyết định những bước phát triển mới và thắng lợi của cách mạng Việt Nam ở những giai đoạn tiếp sau
 - Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, chiến thắng hai đế quốc đầu sỏ là Pháp và Mĩ, đã hoàn toàn giải phóng đất nước và thống nhất giang sơn về một mối. 
 - Hiện nay Đảng ta đang lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
 - Những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc chiến đấu cứu nước giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và những thành tựu to lớn về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong công cuộc đổi mới mãi mãi đem lại cho chúng ta một niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tương lai của đất nước Việt Nam tươi đẹp.
* Ý nghĩa lịch sử 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945:
 Cách mạng tháng Tám là một sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám không chỉ có ý nghĩa đối với dân tộc mà còn có ý nghĩa quốc tế
- Đối với dân tộc:
 + Cách mạng tháng Tám đã lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp đè nặng lên đất nước ta trên 80 năm, của phát xít Nhật gần 5 năm, lật đổ chế độ phong kiến trên ngàn năm
 + Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, lần đầu tiên một Nhà nước mới đã được xây dựng ở nước ta - nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người chủ đất nước, chủ vận mệnh dân tộc
 + Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám mở ra một kỉ nguyên mới của dân tộc: Kỉ nguyên độc lập, tự do
Đối với quốc tế: 
 + Trong gần 5 năm đấu tranh chống phát xít Nhật chiếm đóng, khi thời cơ đến, nhân dân ta nổi dậy “lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật”. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã góp phần cùng nhân dân thế giới đánh bại chủ nghĩa phát xít, mang lại hoà bình cho nhân loại
 + Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã giáng đòn mạnh mẽ vào chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới
 + Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới, đặc biệt là đối với hai nước bạn bè Lào và Cam-pu-chia. Đó là thắng lợi đầu tiên của Đảng vô sản ở nước thuộc địa đã giành được chính quyền trong cả nước
 + Hồ Chí Minh nói: “chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”
 Và ngày Quốc khánh 2/9/1945 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, nó đã đi vào lịch sử dân tộc ta như ngày độc lập đầu tiên, đánh dấu một thời kì lịch sử đã sang trang, mở ra một kỉ nguyên mới mà nhân dân ta quen gọi đó là ngày Tết Độc lập.
* Ý nghĩa lịch sử 35 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng:
 - Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975
 - Đó là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc tiêu biểu của nhân dân ta. Cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn hai thập niên và phải chống lại một đế quốc lớn mạnh nhất là đế quốc Mĩ.
 - Trải qua cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ, cuối cùng dân tộc ta đã giành được chiến thắng, thực hiện trọn vẹn mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, thống nhất đất nước
 - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước “ mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”
 - Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đã kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, rửa sạch cái nhục và nổi đau mất nước hơn một thế kỉ. Trên cơ sở đó, hoàn thành về cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ và phát triển những thành tựu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xoá bỏ chướng ngại trên con đường thực hiện thống nhất đất nước
- Mở ra một kỉ nguyên mới – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử giữ nước và dựng nước của dân tộc, là một mốc vinh quang chói lọi trong quá trình đi lên của lịch sử dân tộc
 - Đối với thế giới, cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, các dân tộc đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước
 - Để phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh, là thế hệ trẻ ngày nay chúng cần khắc ghi lịch sử, xoá bỏ hận thù, không quên quá khứ, hướng tới tương lai, cố gắng chung tay xoá bỏ nghèo nàn lạc hậu, củng cố nền độc lập, hoà bình, hướng tới sự phát triển phồn vinh của đất nước
* Ý nghĩa 1000 năm Thăng Long-Hà Nội:
 - Theo chính sử của nước ta, mùa thu năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên kinh thành là Thăng Long, nay là Hà Nội. Với ngàn năm lịch sử, Thăng Long-Hà Nội là nơi địa linh nhân kiệt, hội tụ tinh hoa văn hoá dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới, hình thành văn hiến Thăng Long-Hà Nội, toả khắp mọi miền Tổ quốc. Năm 2010, Thủ đô Hà Nội tròn 1000 năm tuổi, một mốc đầy ý nghĩa trong lịch sử dân tộc ta. Cùng với Thủ đô Hà Nội, cả nước tiến hành Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và nhiều kỉ niệm trọng đại khác. Đây là một sự kiện trọng đại trong lịch sử nước nhà
 - Theo truyền thuyết: Lý Công Uẩn từ Hoa Lư ra Đại La, thuyền đỗ ở dưới thành thấy có rồng vàng hiện lên thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành là Thăng Long
 - Dấu ấn Thăng Long còn được lưu lại ở nhiều công trình kiến trúc đặc sắc như: đền Đồng Cổ, chùa Một Cột, tháp Báo Thiên, Văn Miếu . Nhà Lý đã xây dựng nền tảng sự nghiệp văn hoá, giáo dục và nhiều ngành khoa học, mở ra kỉ nguyên văn minh Đại Việt. Ở thời Lý, kinh đô Thăng Long có lúc trở thành trung tâm chính trị-kinh tế, văn hoá lớn nhất và tiêu biểu cho cả nước
 - Thăng Long –Hà Nội là một trong những Thủ đô lâu đời nhất trên thế giới. Trải qua nghìn năm, Thăng long-Hà Nội từng 7 lần bị giặc chiếm đóng, cả 7 lần quân dân kinh thành đều nhất tề chiến đấu kiên cường. Thăng Long-Hà Nội có thế “rồng cuộn, hổ ngồi”, có con người dám đánh và biết cách đánh giặc. Giặc đến, trên khắp đồng quê, làng phố người tay cầm cày, tay cầm gươm, người tay cầm bút, tay cầm súng, vừa duy trì cuộc sống, vừa chiến đấu cứu nước cứu nhà. Giặc đến đàn bà cũng đánh. Sức mạnh lòng dân chính là nhân tố đem lại thắng lợi vẽ vang cho đất nước
 - Với tấm lòng yêu nước sắc son, bất khuất, kiên cường, mưu trí, sáng tạo nghìn năm qua người Thăng Long-Hà Nội đã thể hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời đại mới. Hà Nội là “Thủ đô anh hùng” của dân tộc Việt Nam anh hùng, trở thành niềm tự hào chung của đất nước Việt Nam, tiếp thêm sức mạnh cho mỗi người dân Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập vì hạnh phúc lớn của dân tộc
 - Đất Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến đã góp phần tạo nên nhân tài và các thế hệ nhân tài đã bồi đắp trở lại cho trái tim đất nước ngày càng xứng đáng tiêu biểu cho nền văn hiến Việt Nam
 - Tuổi trẻ ngày nay luôn nêu gương “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, cũng cần phấn đấu hết mình để không hổ thẹn với cha ông
 - Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội có ý nghĩa dặc biệt. Thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Đó là dịp chúng ta tri ân tổ tiên, tôn vinh các bậc tiền bối và quan trọng hơn là tự hào với lịch sử, với nền văn hoá Việt Nam. Biểu thị tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta đối với cha ông đã xây dựng nên đất nước và Thủ đô như hôm nay. Cổ vũ và giáo dục truyền thống dựng nước và giữ nước của cả dân tộc. Giới thiệu Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với bạn bè thế giới
* Kỉ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
- Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Hồi nhỏ mang tên là Nguyễn Sinh Cung. Cha là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là Hoàng Thị Loan, một người có học, đảm đang, chăm lo chồng con hết mực
 - Sinh ra trong một gia đình trí thức yêu nước, lớn lên từ một miền quê có truyền thống đấu tranh quật khởi, nên từ rất sớm Người đã có “chí đuổi thực dân Pháp, giải phóng đồng bào”.
- Người rất khâm phục tinh thần yêu nước của các chí sĩ như: Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh . Nhưng không tán thành con đường cứu nước của các cụ
 - Xuất phát từ lòng yêu nước và rút kinh nghiệm thất bại của các bậc tiền bối, ngày 5/6/1911, Người đã quyết tâm ra đi tìm con đường cứu nước mới hữu hiệu hơn. Nhưng khác với các bậc tiền bối , Người không đi sang phương Đông mà quyết định đi sang phương Tây để tìm hiểu xem “nước pháp và các nước khác làm thế nào, rồi sẽ trở về giúp đồng bào mình”. 
- Người đã đi qua nhiều nước ở châu Á, Aâu, Phi, Mĩ và phải làm nhiều nghề để sống và học tập. Người hiểu rằng ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu những người lao động cũng bị áp bức và bị bóc lột dã man
 - Không những Người là anh hùng dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, mà còn là một chiến sĩ cách mạng quốc tế cao cả, một danh nhân văn hoá. Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người còn cống hiến trong các lĩnh vực văn hoá, giáo dục và nghệ thuật, là kết tinh truyền thống văn hoá mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình
 - Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, giá trị của toàn nhân loại đó là trí tuệ và tính khiêm tốn, tài năng và tính giản dị. Bản tính của Người là dịu dàng và đôn hậu, vui tính, nhưng lúc cần thiết Người là kết tinh của ý chí và quết tâm, có khả năng lôi cuốn theo mình hàng triệu quần chúng
 - Sự nghiệp của Người đang được tiếp tục trong những việc làm của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam 
 -Chủ tịch Hồ Chí Minh, một đời vì đất nước, vì dân tộc, Người đã để lại tình thương yêu vô vàn cho đồng bào, đồng chí, người thân, bè bạn Như nhà thơ Tố Hữu đã nói: “Bác để tình thương cho chúng con. Một đời thanh bạch chẳng vàng son”. Giờ đây, chúng ta được sống trong một đất nước hoà bình, đời sống ấm no thì càng phải cần sống, lao động, học tập theo gương Bác, có ý chí và năng lực đưa đất nước tiến lên, đủ sức đảm đương sứ mệnh lịch sử để xây dựng một nước Việt nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và sánh vai cùng bè bạn năm châu như lòng mong muốn của Bác Hồ kính yêu
 Kỉ niệm ngày sinh của Bác, chúng em thầm nghĩ ai cũng làm theo lời Bác dặn thì xã hội Việt Nam sẽ có nhiều điều tốt đẹp và Bác ở nơi xa cũng yên lòng
SUY NGHĨ VỀ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
 “Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ tổ mồng mười tháng ba”
 Từ ngàn đời nay đền Hùng chính là nơi tưởng nhớ tôn vinh công lao của các vua Hùng, ngày mồng mười tháng ba âm lịch hàng năm đã thành ngày Giỗ Tổ – ngày Quốc lễ, ngày lễ có ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc đối với mỗi người Việt nam, ngày thành kính tạ ơn công đức của các bậc Tổ Tiên. Dù ở nơi nào, người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày Giỗ Tổ. 
 Từ huyền thoại mẹ Aâu Cơ đẻ ra trăm trứng với trăm người con trong cùng một bọc. Vì thế khái niệm “đồng bào” có ý nghĩa thật thiêng liêng: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có quan hệ ruột thịt với nhau, có tình cảm thân thương như người một nhà, dù thuộc dân tộc nào, dù ở trong nước hay ngoài nước đều có chung một cội nguồn và hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đó cũng chính là hướng về tinh thần đại đoàn kết dân tộc – yếu tố tạo nên sức mạnh của dân tộc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân ta trong quá khứ cũng như trong tương lai 
 Ngay từ buổi đầu dựng nước gian nan, cùng với việc sáng tạo nên những giá trị văn hoá đặc sắc, người Việt nam cũng hình thành được những nét đẹp truyền thống. Một trong những nét đẹp đó chính là lối sống cộng đồng, là tinh thần đoàn kết. Lối sống như vậy trải qua mấy ngàn năm đã được kế thừa trở thành truyền thống và được thể hiện rõ nét trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc 
 Dựng nước đã gian nan, nhưng giữ nước còn gian nan gấp bội, làm sao cho nước mình, dân tộc mình sánh vai được với các nước phát triển trên thế giới. Chúng ta luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Giữ lấy nước cũng chính là lẽ sống, lý tưởng sống, là con đường mà Bác Hồ đã chọn và chỉ ra cho cả dân tộc cùng đi, đó là thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Vì sự trường tồn và tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng theo lời Bác dạy, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ chủ quyền của đất nước, làm rạng rỡ thêm truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt nam. Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc cũng đang được tiếp tục phát huy trong thời kì đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay
 Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn. nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hoá, lịch sử của Tổ tiên cho thế hệ trẻ, những người sẽ làm nên tương lai của đất nước, biết ơn các vua Hùng đã có công dựng nước, các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước. 
 Giỗ Tổ Hùng Vương , với niềm tự hào sâu sắc về một dân tộc anh hùng và lòng thành kính tri ân quí trọng tổ tiên. Nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi công dân Việt Nam Qua đó, giới thiệu những nét văn hoá truyền thống độc đáo, tiêu biểu của Việt Nam cho bạn bè trên thế giới biết, để nâng cao vị trí và uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Là học sinh, em cần cố gắng học tập, lao động sáng tạo để góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tích cực tuyên truyền, vận động mọi người tự giác rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
PHẦN TRẮC NGHIỆM LỚP 9
 - Đế quốc Pháp đẩy mạnh khai thác Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm: bù đắp những thiệt hại do chiến tranh gây ra
 - Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam gồm các giai cấp: địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản, công nhân
 - Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ: cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
 - Công hội (bí mật) của công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn được thành lập 1920 do Tôn Đức Thắng đứng đầu
 - Tháng 8-1925, thợ máy xưởng Ba Son (cảng Sài Gòn) bãi công nhằm ngăn cản tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc, đã đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt nam bước đầu đấu tranh có tổ chức và mục đích chính trị rõ ràng
 - Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào cách mạng Việt nam phát triển là do: Aûnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và cách mạng Trung Quốc. Aûnh hưởng từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp
 - Nguyễn Aùi Quốc tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, con đường cách mạng vô sản vào thời điểm: Người đọc sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7-1920)
 - Tại Pháp, Nguyễn Aùi Quốc sáng lập tờ báo: Người cùng khổ
 - Những quan điểm được Nguyễn Aùi Quốc trình bày tại Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản là: về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa
 - Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời năm 1925 do Nguyễn Aùi Quốc thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc)
 - Thành phần chính của Tân Việt cách mạng Đảng là trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước
 - Cuộc bãi công của thợ máy xưởng Ba Son (8-1925) nhằm: ngăn cản tàu chiến Pháp sang đàn áp cách mạng Trung Quốc
 - Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập tại số nhà 5Đ phố Hàm Long (Hà Nội)
- Những tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là: Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
- Nguyên nhân dẫn đến sự thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt nam năm 1930 là: ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau
- Người chủ trì hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là: Nguyễn Aùi Quốc tại Hương Cảng
- Văn kiện được thông qua trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam là: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Aùi Quốc soạn thảo
 - Người khởi thảo Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là Tổng bí thư đầu tiên Trần Phú
 - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (1960) quyết định lấy ngày 3-2 hàng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930) 
 - Xô Viết Nghệ – Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 tại Nghệ an, Hà Tĩnh là do: Nhiều nơi đã đập tan chính quyền đế quốc, tay sai. Thành lập chính quyền nhân dân và thi hành nhiều chính sách tiến bộ. Nguên nhân thất bại là đảng ta còn non trẻ, thực dân Pháp thực hiện nhiều biện pháp để đàn áp phong trào
 - Nội dung Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương giữa Pháp và Nhật là: Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự
 - Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện tại khởi nghĩa Nam Kì
 - Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII (5-1941) diễn ra tại Pác Bó (Cao Bằng)
 - Mặt trận Việt Minh được thành lập 19-5-1941
 - Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày 22-12-1944 
 - Nội dung cơ bản của Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng mở rộng (3-1945) là: Ra chỉ thị “Nhật – pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Xác định kẻ thù chính, trước mắt của nhân dân Đông Dương là phát xít Nhật. Phát động phong trào “Kháng Nhật cứu nước”
 - Khu giải phóng Việt Bắc ra đời (6 -1945) gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên
 - Những địa phương giành được chính quyền sớm nhất trong Cách mạng tháng Tám là: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
 - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời vào 2-9-1945
 - Trong các biện pháp giải quyết khó khăn sau Cách mạng tháng Tám, biện pháp được chủ tịch Hồ Chí Minh gương mẫu làm trước là tiết kiệm, nhường cơm sẽ áo
 - Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta vào 6-1-1946
 - Yếu tố có tính chất quyết định đưa cách mạng nước ta thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” là: Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh
 - Câu nói “Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thì thắng lợi nhất định về dân tộc ta!” trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” ø của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946)
- Tác giả của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là của Tổng bí thư Trường Chinh
 - Tháng 1-1950, lần đầu tiên các nước đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. Ý nghĩa, Cách mạng nước ta thoát khỏi thế bị bao vây, cuộc kháng chiến của nhân dân ta nhận được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các nước, trước hết là Trung Quốc và Liên Xô
 - Nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch Biên giới Thu – Đông là: Hoàn cảnh thế giới thuận lợi, sự chỉ đạo tài tình của Đảng, tinh thần chiến đấu dũng cảm
 - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) được tổ chức tại Chiêm Hoá-Tuyên Quang
- Liên minh Việt-Miên-Lào được thành lập vào ngày 11-3-1951
 - Anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên Phủ là: Phan Đình Giót
 - Phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ do Phạm Văn Đồng làm trưởng đoàn được kí kết vào ngày 21-7-1954
 - Tình hình nước ta sau khi kí Hiệp định Giơ-ne-vơ là: Ta và Pháp thực hiện ngừng bắn, tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực. Pháp rút khỏi miền Nam, Mỹ nhảy vào đưa tay sai lên nắm chính quyền
 - Những sai lầm mà ta mắc phải trong thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc là: đấu tố cả những địa chủ kháng chiến, những người có công với cách mạng. Quy nhằm một số nông dân, cán bộ, bộ đội thành địa chủ. Chia ruộng đất cho nông dân chưa công bằng bình đẳng
 - Thắng lợi mở đầu về quân sự trong cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của quân dân miền Nam là chiến thắng Vạn Tường (8-1965)
 - Phong trào “Đồng khởi” (1960) diễn ra tiêu biểu nhất ở Mỏ Cày (Bến Tre)
 - Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam ra đời vào ngày 20-12-1960
 - Chiến thắng khẳng định ta có khả năng đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ, làm dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” là chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)1-1963 
 - Chiến thắng Vạn Tường mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt”
 - Nội dung thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” ( 1968-1973) là: Tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, do Mĩ chỉ huy kết hợp với hỏa lực và cố vấn quân sự
 - Thắng lợi chính trị mở đầu của ta trong đấu tranh chống chiến lược “Việt nam hoá chiến tranh” là: Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời (6-6-1969) có 23 nước cộng nhận và 21 nước đặt quan hệ ngoại giao với ta
 - Hiệp định Pa-ri được kí kết 27-1-1973. 
 - Những hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam sau khi kí Hiệp định Pa-ri là: viện trợ quân sự, kinh tế cho chính quyền Sài Gòn, phá hoại Hiệp định
 - Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước
 - Đường lối đổi mới đất nước được Đảng đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986)
TỰ LUẬN SỬ 9
1. Hoạt động của Nguyễn Aùi Quốc ở nước ngoài (1919-1925)
 * Nguyễn Aùi Quốc ở Pháp (1917-1923):
 - Tháng 6-1919, gửi bản Yêu sách đòi quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam
 - Tháng 7-1920, đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc - cách mạng vô sản
 - Tháng 12-1920, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp -> Là bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác- Lê-nin 
 - Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, làm chủ nhiệm báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, viết Bản án chế độ thực dân Pháp -> được bí mật chuyển về Việt Nam
 * Nguyễn Aùi quốc ở Liên Xô ( 1923-1924 ): 
 - Tháng 6-1923, dự Hội nghị Quốc tế nông dân. Nghiên cứu, học tập, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư tín Quốc tế
 - Năm 1924, dự Đại hội V Quốc tế cộng sản, tham luận về vị trí, chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa, về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa .
 * Nguyễn Aùi quốc ở Trung Quốc (1924-1925): 
 - Cuối 1924, về Quảng Châu (Trung Quốc); tháng 6-1925, lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nòng cốt là cộng sản đoàn 
 - Mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ
 - Xuất bản báo Thanh niên, in cuốn Đường Kách mệnh
2. Theo em con đường cứu nước của Nguyễn Aùi Quốc có gì mới và khác lớp người đi trước?
 ( Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông ( Nhật Bản – Trung Quốc). Đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động. Còn Nguyễn Aùi Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học – kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước là chủ nghĩa Mác- Lê-nin và xác định con đường cứu nước theo Cách mạng Tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối với dân t

Tài liệu đính kèm:

  • doctai_lieu_on_thi_hoc_sinh_gioi_mon_lich_su_lop_9.doc