4 Đề thi học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Mỹ Tú

4 Đề thi học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Mỹ Tú

 Câu 9. Cho hàm số bậc nhất y = 1 - 2x. Hệ số a và b của hàm số là :

 A. a = -1 và b = -2 B. a = 2 và b = -1 C. a = 1 và b = - 2 D. a = -2 và b = 1

 Câu 10. Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(-1) là bao nhiêu ?

 A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

 

doc 7 trang Hoàng Giang 03/06/2022 3180
Bạn đang xem tài liệu "4 Đề thi học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Mỹ Tú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ... ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
Họ và tên : .................................... MÔN : TOÁN 9
Lớp: 9A/... THỜI GIAN : 90 PHÚT( Không kể phát để ) 
Điểm
Nhận xét
ĐỀ I 
I./ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) 
Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu đúng 0,25 điểm )
 Câu 1. Cho tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Vậy độ dài cạnh còn lại là bao nhiêu ?
	A. cm	B. 7cm	C. 5cm	D. 25cm	
 Câu 2. Với điều kiện nào của x để biểu thức có nghĩa ?
	A. x < -2	B. 	C. 	D. x < 2	
 Câu 3. Kết quả của phép tính bằng:
	A. 	B. 	C. 25	D. 5	
 Câu 4. Kết quả của phép tính tan 630 - cotg 270 bằng :
	A. 0	B. Cotg 360	C. Tan 360	D. 1	
 Câu 5. Cho góc = 300 . Vậy sin bằng bao nhiêu ?
	A. 1	B. 	C. 	D. 	
 Câu 6. Biết tan = 1. Vậy số đo của góc nhọn bằng :
	A. 450	B. 600	C. 900	D. 300	
 Câu 7. Cho hình 1. Đồ dài của đoạn x bằng bao nhiêu ?
	A. 36	B. 	C. 6	D. 13
 Câu 8. Biểu thức thu gọn của biểu thức là :
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 9. Cho hàm số bậc nhất y = 1 - 2x. Hệ số a và b của hàm số là :
	A. a = -1 và b = -2	B. a = 2 và b = -1	C. a = 1 và b = - 2	D. a = -2 và b = 1
 Câu 10. Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(-1) là bao nhiêu ?
	A. -2	B. -1	C. 1	D. 2	
 Câu 11. Căn bậc ba của - 27 bằng bao nhiêu:
	A. 3	B. 	C. -3 	D. - 9	
 Câu 12. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = - x + 1 ?
	A. y = x + 2	B. y = - x + 1	C. y = - x + 2 	D. y = x + 1	Trường THCS Mỹ Tú ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên : .................................... MÔN : TOÁN 9
Lớp: 9A/... THỜI GIAN : 90 PHÚT( Không kể phát để ) 
Điểm
Nhận xét
ĐỀ II 
I./ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) 
Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu đúng 0,25 điểm )
 Câu 1. Kết quả của phép tính tan 630 - cotg 270 bằng :
	A. 0	B. Cotg 360	C. 1	D. Tan 360	
 Câu 2. Cho góc = 300 . Vậy sin bằng bao nhiêu ?
	A. 1	B. 	C. 	D. 	
 Câu 3. Căn bậc ba của - 27 bằng bao nhiêu:
	A. 3	B. - 9	C. -3 	D. 	
 Câu 4. Cho hình 1. Đồ dài của đoạn x bằng bao nhiêu ?
	A. 13	B. 6	C. 36	D. 	
 Câu 5. Biểu thức thu gọn của biểu thức là :
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 6. Với điều kiện nào của x để biểu thức có nghĩa ?
	A. 	B. 	C. x < 2	D. x < -2	
 Câu 7. Biết tan = 1. Vậy số đo của góc nhọn bằng :
	A. 300	B. 450	C. 900	D. 600
 Câu 8. Cho tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Vậy độ dài cạnh còn lại là bao nhiêu ?
	A. 5cm	B. 25cm	C. cm	D. 7cm	
 Câu 9. Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(-1) là bao nhiêu ?
	A. 2	B. 1	C. -2	D. -1	
 Câu 10. Cho hàm số bậc nhất y = 1 - 2x. Hệ số a và b của hàm số là :
	A. a = 2 và b = -1	B. a = -1 và b = -2	C. a = 1 và b = - 2	D. a = -2 và b = 1
 Câu 11. Kết quả của phép tính bằng:
	A. 5	B. 	C. 25	D. 
 Câu 12. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = - x + 1 ?
	A. y = - x + 2 	B. y = x + 2	C. y = x + 1	D. y = - x + 1	Trường THCS Mỹ Tú ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên : .................................... MÔN : TOÁN 9
Lớp: 9A/... THỜI GIAN : 90 PHÚT( Không kể phát để ) 
Điểm
Nhận xét
ĐỀ III 
I./ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) 
Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu đúng 0,25 điểm )
 Câu 1. Cho tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Vậy độ dài cạnh còn lại là bao nhiêu ?
	A. 7cm	B. 25cm	C. cm	D. 5cm	
 Câu 2. Cho góc = 300 . Vậy sin bằng bao nhiêu ?
	A. 	B. 	C. 1	D. 
 Câu 3. Cho hàm số bậc nhất y = 1 - 2x. Hệ số a và b của hàm số là :
	A. a = -2 và b = 1	B. a = 2 và b = -1	C. a = 1 và b = - 2	D. a = -1 và b = -2	
 Câu 4. Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(-1) là bao nhiêu ?
	A. 2	B. -2	C. -1	D. 1	
 Câu 5. Cho hình 1. Đồ dài của đoạn x bằng bao nhiêu ?
	A. 13	B. 36	C. 6	D. 	
 Câu 6. Căn bậc ba của - 27 bằng bao nhiêu:
	A. -3 	B. 3	C. 	D. - 9	
 Câu 7. Với điều kiện nào của x để biểu thức có nghĩa ?
	A. 	B. x < -2	C. 	D. x < 2	
 Câu 8. Kết quả của phép tính tan 630 - cotg 270 bằng :
	A. Tan 360	B. 1	C. Cotg 360	D. 0	
 Câu 9. Kết quả của phép tính bằng:
	A. 25	B. 5	C. 	D. 
 Câu 10. Biểu thức thu gọn của biểu thức là :
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 11. Biết tan = 1. Vậy số đo của góc nhọn bằng :
	A. 600	B. 300	C. 450	D. 900	
 Câu 12. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = - x + 1 ?
	A. y = - x + 2 	B. y = - x + 1	C. y = x + 2	D. y = x + 1	Trường THCS Mỹ Tú ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
Họ và tên : .................................... MÔN : TOÁN 9
Lớp: 9A/... THỜI GIAN : 90 PHÚT( Không kể phát để ) 
Điểm
Nhận xét
ĐỀ IV 
I./ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) 
Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu đúng 0,25 điểm )
 Câu 1. Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(-1) là bao nhiêu ?
	A. 2	B. 1	C. -2	D. -1	
 Câu 2. Biểu thức thu gọn của biểu thức là :
	A. 	B. 	C. 	D. 	
 Câu 3. Cho tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Vậy độ dài cạnh còn lại là bao nhiêu ?
	A. 25cm	B. cm	C. 7cm	D. 5cm	
 Câu 4. Cho hình 1. Đồ dài của đoạn x bằng bao nhiêu ?
	A. 13	B. 6	C. 36	D. 	
 Câu 5. Cho hàm số bậc nhất y = 1 - 2x. Hệ số a và b của hàm số là :
	A. a = -1 và b = -2	B. a = -2 và b = 1	C. a = 2 và b = -1	D. a = 1 và b = - 2	
 Câu 6. Biết tan = 1. Vậy số đo của góc nhọn bằng :
	A. 450	B. 300	C. 600	D. 900	
 Câu 7. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = - x + 1 ?
	A. y = - x + 1	B. y = x + 1	C. y = - x + 2 	D. y = x + 2
 Câu 8. Căn bậc ba của - 27 bằng bao nhiêu:
	A. 3	B. - 9	C. -3 	D. 	
 Câu 9. Kết quả của phép tính bằng:
	A. 	B. 5	C. 25	D. 	
 Câu 10. Kết quả của phép tính tan 630 - cotg 270 bằng :
	A. Cotg 360	B. 0	C. 1	D. Tan 360	
 Câu 11. Cho góc = 300 . Vậy sin bằng bao nhiêu ?
	A. 1	B. 	C. 	D. 
 Câu 12. Với điều kiện nào của x để biểu thức có nghĩa ?
	A. 	B. x < -2	C. 	D. x < 2	
 II/. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Thực hiện phép tính (2 điểm)
a) 
b) 
Bài 2: (2,5 điểm)
Cho hai hàm số y = -2x + 2 và y = x – 4
a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên, trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên.
Bài 3: (2,5 điểm)
Cho đường tròn (O; 15cm), dây BC có độ dài 24cm. Các tiếp tuyến của đường tròn tại B và tại C cắt nhau ở A. Gọi H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh rằng:
a) HB = HC
b) Tính độ dài OH.
c) Tính độ dài OA
BÀI LÀM
Đáp án mã đề: I
	01. C; 02. B; 03. D; 04. A; 05. D; 06. A; 07. C; 08. C; 09. D; 10. B; 11. C; 12. C; 
 Đáp án mã đề: II
	01. A; 02. D; 03. C; 04. B; 05. A; 06. B; 07. B; 08. A; 09. D; 10. D; 11. A; 12. A; 
 Đáp án mã đề: III
	01. D; 02. B; 03. A; 04. C; 05. C; 06. A; 07. C; 08. D; 09. B; 10. A; 11. C; 12. A; 
 Đáp án mã đề: IV
	01. D; 02. C; 03. D; 04. B; 05. B; 06. A; 07. C; 08. C; 09. B; 10. B; 11. C; 12. A; 

Tài liệu đính kèm:

  • doc4_de_thi_hoc_ky_i_mon_toan_lop_9_nam_hoc_2012_2013_truong_th.doc