Bài tập thực hành môn Tiếng Anh Lớp 9 - Unit 7: Recipes and eating habits (có đáp án)

Bài tập thực hành môn Tiếng Anh Lớp 9 - Unit 7: Recipes and eating habits (có đáp án)

B. NGỮ PHÁP:

I. QUANTIFIERS

(LƯỢNG TỪ)

1. Từ chỉ số lượng đi với danh từ số nhiều

- Some/ any (một vài)

 I want to buy some new pencils. (Tôi muốn mua vài cây viết chì mới.)

 There aren’t any chairs in the room. (Không có cái ghế nào ở trong phòng cả.)

- Many

 There aren’t many people living here. (Không có nhiều người sống ở đây.)

- A large number of

 He has a large number of English books. (Anh ta có một số sách tiếng Anh.)

- A great number of

 A great number of students said they were forced to practise the piano.

 (Rất nhiều học sinh bảo rằng họ bị ép phải luyện piano)

- Plenty of

 There were plenty of berries. (Có nhiều trái mâm xôi.)

- A lot of/ lots of

 He has a lot of/ lots of friends here. (Anh ta có nhiều bạn ở đây.)

- Few/ a few

 Few people can say that they always tell the truth. (Rất ít người nói rằng họ luôn luôn nói thật.)

 We’ve got a little bacon and a few eggs. (Chúng tôi có một ít thịt xông khói và một vài quả trứng.)

- Several

 I’ve checked it several times. (Tôi đã kiểm tra nó vài lần rồi.)

 

doc 20 trang hapham91 92152
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập thực hành môn Tiếng Anh Lớp 9 - Unit 7: Recipes and eating habits (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UNIT 7: RECIPES AND EATING HABITS
A. TỪ VỰNG:
1. chop (v) /tʃɒp/: chặt
2. cube (n) /kjuːb/: miếng hình lập phương
3. deep-fry (v) /diːp-fraɪ/: rán ngập mỡ
4. dip (v) /dɪp/: nhúng
5. drain (v) /dreɪn/: làm ráo nước
6. garnish (v) /ˈɡɑːrnɪʃ/: trang trí (món ăn)
7. grate (v) /ɡreɪt/: nạo
8. grill (v) /ɡrɪl/: nướng
9. marinate (v) /ˈmærɪneɪt/: ướp
10. peel (v) /piːl/: gọt vỏ, bóc vỏ
11. purée (v) /ˈpjʊəreɪ/: xay nhuyễn
12. roast (v) /rəʊst/: quay
13. shallot (n) /ʃəˈlɒt/: hành khô
14. simmer (v) /ˈsɪmə(r)/: om
15. spread (v) /spred/: phết
16. sprinkle (v) /ˈsprɪŋkl/: rắc
17. slice (v) /slaɪs/: cắt lát
18. staple (n) /ˈsteɪpl/: lương thực chính
19. starter (n) /ˈstɑːtə(r)/: món khai vị
20. steam (v) /stiːm/: hấp
21. stew (v) /stjuː/: hầm
22. stir-fry (v) /stɜː(r)-fraɪ/: xào
23. tender (adj) /ˈtendə(r)/: mềm
24. versatile (adj) /ˈvɜːsətaɪl/: đa dụng
25. whisk (v) /wɪsk/: đánh (trứng )
B. NGỮ PHÁP:
I. QUANTIFIERS 
(LƯỢNG TỪ)
1. Từ chỉ số lượng đi với danh từ số nhiều
- Some/ any (một vài)
 I want to buy some new pencils. (Tôi muốn mua vài cây viết chì mới.)
 There aren’t any chairs in the room. (Không có cái ghế nào ở trong phòng cả.)
- Many
 There aren’t many people living here. (Không có nhiều người sống ở đây.)
- A large number of
 He has a large number of English books. (Anh ta có một số sách tiếng Anh.)
- A great number of
 A great number of students said they were forced to practise the piano.
 (Rất nhiều học sinh bảo rằng họ bị ép phải luyện piano)
- Plenty of
 There were plenty of berries. (Có nhiều trái mâm xôi.)
- A lot of/ lots of
 He has a lot of/ lots of friends here. (Anh ta có nhiều bạn ở đây.)
- Few/ a few
 Few people can say that they always tell the truth. (Rất ít người nói rằng họ luôn luôn nói thật.)
 We’ve got a little bacon and a few eggs. (Chúng tôi có một ít thịt xông khói và một vài quả trứng.)
- Several
 I’ve checked it several times. (Tôi đã kiểm tra nó vài lần rồi.)
2. Từ chỉ số lượng đi với danh từ đếm được số ít
- Every
 I go for walk every morning. (Tôi đi bộ mỗi sáng.)
- Each 
 Each day seems to pass very slowly. (Mỗi ngày dường như trôi qua rất chậm.)
3. Từ chỉ số lượng đi với danh từ không đếm được
- Some/ any
 Would you like some beer? (Bạn có muốn uống bia không?)
 We haven’t got any butter. (Chúng tôi không có tí bơ nào.)
- Much
 Does the newspaper have much information? (Tờ báo có nhiều thông tin không?)
- A large amount of
 He borrowed a large amount of money. (Anh ta đã mượn một số tiền lớn.)
- A great deal of
 A dishwasher uses a great deal of electricity. (Máy rửa bát sử dụng rất nhiều điện.)
- Plenty of
 I have plenty of food. (Tôi có nhiều thức ăn.)
- A lot of/ Lots of
 We need a lot of/ lots of time to learn a foreign language. 
 (Chúng ta cần nhiều thời gian để học ngoại ngữ.)
- Little/ a Little
 There is little sugar in my coffee. (Có rất ít đường trong cà phê của tôi. )
 Let’s go and have a drink. We have got a little time before the train leaves.
 (Hãy đi và nhậu thôi. Chúng ta còn một ít thời gian trước khi tàu rời bánh.)
Lưu ý:
- some: dùng trong câu khẳng định, câu yêu cầu, lời mời, lời đề nghỉ.
- any: dùng trong câu phủ định, nghi vấn
- many, much: dùng trong câu phủ định, nghi vấn
- a lot of, plenty of, a great number of : dùng trong câu khẳng định
- many, much: luôn dùng trong câu khẳng định có các từ very, too, so, as
- few, little (ít, không nhiều): thường có nghĩa phủ định, ít không đủ để dùng
- a few/ a little (một vài, một ít): thường có nghĩa khẳng định, ít đủ để dùng
4. Động từ sử dụng sau từ chỉ số lượng 
- Số thập phân, phân số, sự đo lường + động từ số ít
 Three quarters of a ton is too much. (Ba phần tư tấn là quá nhiều.)
- All, some, plenty + of + danh từ số ít + động từ số ít
 Some of the milk was sour. (Một ít sữa đã bị chua.)
- Half, part, a lot + of + danh từ số nhiều + động từ số nhiều
 A lot of my friends want to emigrate. (Nhiều người bạn của tôi muốn di cư.)
- No + danh từ số ít + động từ số ít
 No student has finished their assignment. (Không có học sinh nào hoàn thành bài tập.)
- No + danh từ số nhiều + động từ số nhiều
 No people think alike. (Không có người nào nghĩ giống nhau.)
- A number of + danh từ số nhiều + động từ số nhiều
 A number of countries are overproducing goods. (Một số nước đang sản xuất thừa hàng hóa.)
- The number of + danh từ số nhiều + động từ số ít
 The number of visitors increases rapidly. (Lượng du khách tăng nhanh chóng)
II. A CONDITIONAL SENTENCE – TYPE 1 
(CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1)
Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra.
Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):
Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện. Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính.
Khi mệnh đề chứa “if” đứng đầu thì giữa hai mệnh đề ngăn cách với nhau bằng dấu phẩy.
Khi mệnh đề chứa “if” đứng sau mệnh đề chỉ kết quả thì KHÔNG sử dụng dấu phẩy để ngăn cách hai mệnh đề.
 Ví dụ:
 You will pass the exam if you work hard. 
(Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập chăm chỉ.)
 If you work hard, you will pass the exam. 
(Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)
1. Cấu trúc: 
IF + S + V (hiện tại), S + WILL + V (nguyên mẫu)
2. Cách dùng:
Chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
 If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng, tôi sẽ đi câu)
If + Mênh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (may/ can +V)
 Để chỉ sự khả năng khách quan
Ví dụ:
 It’s sunny. If we go out without a hat, we may get a headache
 (Trời đang nắng. Nếu chúng tôi đi chơi mà không đội mũ, chúng tôi có thể bị đau đầu)
Chỉ sự cho phép
Ví dụ:
 If you finish your test, You can go home
 (Nếu bạn làm xong bài kiểm tra, bạn được phép ra về)
If + Mênh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (must + V)
 Để chỉ yêu cầu, đề nghị
Ví dụ:
 If you want to get good marks, You must do exercises.
 (Nếu bạn muốn được điểm cao, bạn phải làm bài tập)
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
❶.	PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
1.	A. second	B. welcome	C. collection	D. improve
2.	A. other	B. colourful	C. dolphin	D. wonderful
3.	A. food	B. took	C. cook	D. look
4.	A. fun	B. uncle	C. club	D. aquarium
5.	A. clever	B. circus	C. collect	D. cushion
6. A. garnish	B. drain	C. tender	D. sprinkle
7. A. grin	B. dip	C. slice	D. grill
8. A. spread	B. cream	C. bread	D. head
9. A. sugar	B. stew	C. sauce	D. steam
10. A. grate	B. shallot	C. marinate	D. staple
11. A. simmer	B. grill	C. whisk	D. slice
12. A.	cube	B. tunnel	C. manual	D. pure
13. A.	grate	B. staple	C. citadel	D. occasion
14. A.	spread	B. measure	C. breath	D. break
15. A.	delicious	B. lemon	C. pepper	D. vegetable
16. A. opened	B. closed	C. contained	D. finished
17. A. laughter 	B. sightseeing	C. daughter	D. fight
18. A. island	B. foodstuff	C. stream	D. service
19. A. paper	B. receipt	C. complain	D. envelop
20. A. official	B. ocean	C. convenient 	D. precious
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1.	A. generous	B. suspicious	C. constancy	D. sympathy
2.	A. acquaintance	B. unselfish	C. attraction	D. humorous
3.	A. loyalty	B. success	C. incapable	D. sincere
4.	A. carefully	B. correctly	C. seriously	D. personally
5.	A. excited	B. interested	C. confident	D. memorable
6. A. individual	B. supermarket	C. avocado	D. information
7. A. versatile	B. marinate	C. tomato	D. chocolate
8. A. balance	B. combine	C. include	D. reduce
9. A. understand	B. geography	C. engineer	D. disappearance
10. A. promote	B. diverse	C. language	D. combine
11. A. garnish	B. shallot	C. sprinkle	D. starter
12. A. tender	B. simmer	C. salad	D. arrange
13. A. include	B. combine	C. balance	D. reduce
14. A. tomato	B. nutritious	C. ingredient	D. tablespoon
15. A. celery	B. benefit	C. engineer	D. versatile
❷. MULTIPLE CHOICE
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. There is__________ sugar in the jar.
A. a little	B. a few	C. any	D. many
2. My mother has__________ milk, not enough to feed my little brother.
A. a lot of	B. little	C. any	D. many
3. They have__________ rice, enough to cook a meal.
A. a lot	B. little	C. many	D. a little
4. I have__________ white shirts, not enough to wear during a week.
A. few	B. a few	C. many	D. little
5. He has__________ comics, enough to read at weekend.
A. much	B. Few	C. A few	D. A little
6. There__________ information given about the course so I feel confused
A. are too many	B. is too much	C. are too a lot	D. are too little
7. The chef cooked__________ food for the party.
A. many	B. Few	C. Much	D. a few
8. __________the students she studies with are very helpful and friendly.
A. Some	B. Some of	C. A little of	D. A few
9. __________the money was spent on clothes.
A. Some	B. A few of	C. Many	D. None of
10. We don’t like drinking__________ soft drink.
A. many	B. some	C. much	D. a few
11. There are__________ children playing in the playground.
A. too many	B. too a little	C. too much	D. too little
12. Do you make friends with__________ students in this class?
A. much	B. a little	C. many	D. little
13. Would you like to have__________ to drink?
A. something	B. anything	C. everything	D. nothing
14. My father couldn’t find his wallet__________
A. somewhere	B. nowhere	C. everyplace	D. anywhere
15. She enjoys this film__________.
A. so many	B. any much	C. so much	D. so some
16. You must be hurry. The bus is coming so there is very__________ time left.
A. much	B. Many	C. A lot of	D. Little
17. Would you like to go out for a meal? We still have__________ time left
A. much	B. a few	C. a few	D. Little
18. There are two air-conditioners in__________ classroom.
A. every	B. anything	C. Something	D. No
19. I took care of__________ child very carefully.
A. every	B. Some	C. Many	D. A lot of
20.	__________ has his / her own room to sleep.
A. Something	B. Everyone	C. Many people	D. Some people
21. Food in Northern Vietnam is not as __________ as that in Central and Southern Vietnam, as black pepper is often used rather than chilies.
A. strong	B. flavour	C. spicy	D. exciting
22. Despite the differences in cuisine of each region, there are similarities, such as the __________ for main meals - rice, ways of adding fish sauce, herbs and other flavours.
A. basic	B. staple	C. foundation	D. necessity
23. A meal of Hue people has a natural combination between flavours and colours of dishes, which creates the unique __________ in the regional cuisine.
A. feature	B. part	C. description	D. list
24. __________ of famous dishes in Southern Vietnam are Hu Tieu Nam Vang, Bun Mam, fried rice, flour cake, and many kinds of puddings.
A. Any	B. A	C. One	D. Some
25. If I feel hungry in the afternoon, I __________ snacks like fresh carrots, a bottle of milk or a slice of bread.
A. would have	B. had	C. might have	D. had had
26. My father __________ hot pot, in which there is a combination of seasoned broth, vegetables and meats if my mother goes home late this evening.
A. will cook	B. would cook	C. cooks	D. cooked
27. If people work so much, they __________ depressed and eat more food containing a lot of fat and sugar rather than minerals and vitamins.	
A. may feel	B. could feel	C. felt	D. may have felt 
28. Beet greens are the most__________ part of the vegetable and can be cooked like any other dark leafy green.
A. careful	B. nutritious	C. traditional	D. colourful
29. You __________ chicken. It means that you cook it in an oven or over a fire without liquid.
A. roast	B. steam	C. fry	D. boil
30. Such ingredients as sugar, sugarcane, and coconut water are mostly used in Southern Vietnamese food than in __________ places in Northern and Central Vietnam.
A. an 	B. any	C. some	D. a
31. If you __________ a choice, which country will you visit?
A. have	B. had	C. have had	D. will have
32. Trees won't grow __________ there is enough water.
A. if	B. when	C. unless	D. as
33. An interesting feature in northern cuisine is in winter all family members gather around a big hotpot __________ there is a combination of seasoned broth, vegetables and meats.
A. in which	B. which	C. what	D. x
34. The patient could not recover unless he __________ an operation.
[undergo: pass through]
A. had undergone	B. would undergo	C. underwent	D. was undergoing
35. One special feature of cuisine in Southern Vietnam is short cooking time which aims to __________ the freshness of food.
A. stay	B. continue	C. exist	D. remain
36. Pumpkin soup is a good source of __________, minerals and vitamins, especially vitamin A.
A. solids	B. fibres	C. sugars	D. fats
37. If you __________to be chosen as a chef in that restaurant, you'll have to be experienced in the field.
A. had wanted 	B. wanted	C. want 	D. wants
38. You usually __________ into many small pieces.
A. chop	B. whisk	C. grate	D. sprinkle
39. If I had enough money, I __________ abroad to improve my English and try the local specialities.
A. will go	B. would go 	C. should go 	D. should have to go
40. Don't worry about lunch. I've bought __________ sandwiches.
A. a lot	B. some	C. any	D. much
41. Could you bring me __________ glass of lemonade, please?
A. a	B. some	C. any	D. many
42. They ground beans from the cacao or cocoa tree and mixed them __________ water and vanilla to make a drink.
A. in 	B. to 	C. with	D. into
43. When Africans started __________ cacao trees, they stopped fighting, so chocolate brought peace there.
A. grow	B. grows 	C. grew	D. growing
44. If it rains tomorrow, we __________postpone going on a picnic.
A. could	B. may	C. would	D. had to
45. The tradition of taking different meats, and sometimes vegetables as well, and spearing them with a sharp stick called a skewer__________ cultural lines today.
A. crossed	B. has crossed 	C. crosses	D. is crossing
46. The author __________ you criticized in your review has written a reply.
A. where	B. which	C. whom	D. when
47. Aid workers helped distribute corn, milk and other __________.
A. ingredients 	B. items	C. options	D. staples
48. Boil the beans until they are __________. 
A. tender	B. soft	C. hard	D. dry
49. He was driving at 50 miles __________ hour.
A. x	B. a	C. the	D. an
50. If you __________him, give him this note.
A. to see	B. will see	C. see	D. sees
❸. WORD FORMS
Give the correct form of the word given to complete the sentence.
1. The slice of pork was __________________, so she refused to eat it. She was afraid of having a stomachache. (COOK)
2. In spite of his __________________, he ignored all the delicious food served on the table. (HUNGRY)
3. Eating a lot of fast food can do __________________ to your health. (HARMFUL)
4. Jenny is feeling sick. She thinks that she is having a problem with her __________________. (DIGEST)
5. Eating __________________ without being treated possibly cause a number of long-term problems for your health. (ORDER)
6. She is tolerant with her children even when they__________________. (BEHAVIOUR)
7. Hoi An Ancient Town gained UNESCO’s__________________ as a World Heritage Site in 1999. (RECOGNISE)
8. She lived in an extended family, so she didn’t have much__________________. (PRIVATE)
9. In my time, most girls kept a diary where they could write down their__________________ thought and feelings. (DAY)
10. Paying respect to people of__________________ is a traditional in Viet Nam. (SENIOR)
11. The Lion Dance is usually performed at Mid-Autumn Festival, where the dancers__________________ dance to drum music. (SKILL)
12. There has been a sharp__________________ in the number of vehicles in Ha Noi. (INCREASE)
13. Teenagers nowadays__________________ their feelings and emotions by posting them on facebook. (PUBLIC)
14. Viet Nam had experienced decades of fighting for freedom before the country became totally__________________. (INDEPENDENCE)
15. She often__________________ her children by telling them stories before they go to bed. (ENTERTAINMENT)
16. English is such an __________________ language that learning it well birings studentsgreat advantages. (NATION)
17. In the first place, because English is often included in learning programs, a good	of __________________it helps to meet a compulsory requirement in many schools and universities. (KNOW)
18. Another benefit of learning English lies in exploring more subjects and __________________. (INFORM)
19. There are a huge number of materials written in English, so this language __________________ me to gain further knowledge about all aspects of life. (ABLE)
20. English guarantees a high-paid job since most companies prefer employees with English ability to __________________ with foreigners when necessary. (COMMUNICATION)
❹. VERB FORMS
I. Put the verbs in brackets into the correct tenses.
1. You must (wash)______________the vegetables carefully if you (want) ______________to eat them raw.
2. If I (be) ______________you, I (exercise) ______________more often.
3. If she (like) ______________eating spicy food, you may (add)______________chili.
4. (Heat)______________the butter in a deep pan before (add)______________the celery.
5. (Go)______________to the gym and you (become)______________stronger.
6. We must (slice)______________the cucumber just before the meal if we serve it with main dishes.
7. If Kim (dip)______________some sticks of long biscuits into milk, they might be tastier.
8. If you make a crème caramel, you should (whisk)______________a dozen of eggs.
9. To make the pasta more tasty, my mum (often/sprinkle)______________some cheese over it.
10. While Tim was pouring a glass of milk, I (spread)______________the jam on a slide of bread.
II. Put the verbs in brackets into the correct tenses of the conditionals
1. If she (need) ______________ the recipe, she can ask me.
2. If you (not go) ______________ away, I’ll send for the police.
3. She will be absolutely furious if she (hear) ______________ about this.
4. If we leave the car here, it (not be) ______________ in anybody's way.
5. He'll be late for the train if he (not start) ______________ at one.	
6. If he (go) ______________ on telling lies, nobody will believe a word he says.
7. Unless they (sell) ______________more, they won't get much commission.
8. Well have to move upstairs if the river (rise) ______________ any higher.
9. If we (work) ______________ hard today, can we have a day off tomorrow?
10. If the house burns down, we (claim) ______________compensation.
III. Put the verbs in brackets into the correct tenses.
1. By the age of 25, Mr. Brown (own) ___________ a large house and two expensive car.
2. I (expect) ___________ that May would come before she (tell)	 ___________ me that she couldn’t afford time.
3. It (be) ___________ very difficult for me (carry) ___________ 	this project before my professor (give) ___________ some advice.
4. Yesterday, my mom (be) ___________ very angry (find) ___________ out that I (not do) ___________ the laundry yet.
5. ___________ (you/ stay) in your room before you mother (find) ___________ you?
6. By the time we (arrive) ___________ at the station, the train (already leave) ___________ for 15 minutes.
7. When Jim (come) ___________ home, he (be) ___________ angry (realize) ___________ that someone (break) ___________ into his house.
8. ___________ (it/be) hard for you (understand) ___________ 	the lesson yesterday?
9. As soon as the teacher (walk) ___________ into the classroom, she (be) ___________ surprised that her students (prepare) ___________ a birthday present for her.
10. ___________ (you/ be) confident that you would win the competition?
IV. Give the correct form of the verb in brackets.
1. If we send an invitation, our friends (come) ______________ to our party.
2. He doesn’t understand you if you (whisper) ______________	
3. She will forget to pick you up if you (not phone) ______________ her.
4. If you press “CTRL + S”, you (save) ______________ the file.
5. I will remember you if you (give) ______________ me a photo.
6. Fred will answer the phone if his wife (have)	 ______________ a bath.
7. If Claire wears this dress at the party, her friends (be) ______________ happy.
8. If I touch this snake, my girlfriend (not scream) ______________
9. If he (study) ______________ harder, he can pass an exam.
10. She may be late if she (not hurry) ______________
11. Tell him to ring me if you (see) ______________ him.
12. If you are kind to me, I (be) ______________ good to you.
13. If he (give) ______________ up smoking, as his doctor orders, he will be soon well again.
14. You (not pass)	______________ your driving test unless you drive more carefully.
15. He’ll be ill if he (not stop) ______________ worrying so much.
16. Jane never (get) ______________ there on time if the train leaves soon.
17. I’ll be very angry if he (make)	______________ any more mistakes.
18. If he (wash) ______________ my car I’ll give him $10.
19. If he (not eat) ______________ all, he will be ill.
20. If you (not finish) ______________ your homework, you can’t play computer games.
❺. CORRECTION
I. Choose the underlined word or phrase marked A, B, C or D) in each sentence that needs correcting.
1.	If someone came into the store, smile and say, “May I help you?”
	A	 B	 C	 D
2.	If you try these cosmetics, you look five years younger.
	A	B	 C	 D
3.	If you do not understand what were written in the book, you could ask Mr. Pike.
	A	 B	 C	 D
4.I will come to meet Mr. Pike and tell him about your problems if you didn’t solve them yourself.
	A	 B	 C	 D
5.	Sam will not graduate unless he doesn’t pass all the tests.
	A	 B	 C D
6.	If there isn’t enough food, we couldn’t continue our journey.
	A	 B	 C	 D
7.	Unless you pour oil on water, it will float.
	A	 B	 C	 D
8.	The assistant asked Helen whether those shoes was too small for her.
	A	 B	 C	 D
9.	If anyone will phone, tell them I’ll be back at 11:00.
	A	B	 C	 D
10.	We can hire a minibus if there will be enough people.
	 A	B	 C	 D
11. If John make soup, he can chop the kohlrabi into chunks rather than slice it. 
 A	 B	 C D
12. My mum might roast a chicken if she heard that you will come for lunch. 
 A	 B	 C	 D
13. Unless you use a bottle of oil, you cannot deep-dry two kilos of chicken wing. 
 A 	 B	 C	 D
14. You must steamed the dim sum in thirty minutes, or else it is still raw. 
 A	 B	 C	 D
15. If it is my birthday, my mum would simmer some kilos of beef bones to make broth.
 A	 B	 C D
16. You have eat nutritious things to stay healthy. 
 A	 B	C	D
17. I fall in love with curry immediately and eat a small portion. I’m so full up now. 
 A	 B	 C	 D
18. She was afraid that my mom would get angry because there were dark splash of mud on her skirt. A	 B	 C	 D
19. You have to improve your cooking skills if you want attend this cooking class. 
 A	 B C	 D
20. What will happen if we cooked the dish too long? 
 A	 B	 C	 D
❻. READING
I. Fill in each gap in the passage with ONE suitable word.
Vietnamese Cooking Habits
The Vietnamese prefer fresh foods, and will rarely (1) _______________	ready-made or frozen food. Since Viet Nam is an agricultural country, there are many kinds of vegetables and fruits (2) _______________Viet Nam also has a long coastal line, which means there are many kinds of (3) _______________available.
Vietnamese households also prefer cooking and eating at (4)	_______________. As Viet Nam is originally an agricultural country, its culture is a community (5)_______________. Therefore, a family may have several (6) _______________	, and meals are family affairs. (7)_______________they may eat out with their friends after work to (8)_______________ those relationships, they still join their families’ meals later in the evening.
II. Read the following passage and answer the questions.
Healthy foods are good for you! They help your body grow. They also give you energy to work and play.
How do you know which foods to eat? Follow the food pyramid. Use it to make good choices.
Grains
The grains group gives you energy. Make sure at least half the grains you eat are whole grains. Eat brown rice, oatmeal, and popcorn. Try whole-wheat bread instead of white bread.
Vegetables
Colour your plate with all kinds of veggies. They help your heart, eyes, ị skin, and teeth. Experts say to eat a rainbow of colours. Each colour helps the body in a different way. Much on carrots, com, and broccoli.
Meat and Beans
The meat and beans group is high protein. That helps build strong muscles. Eat fish, chicken, lima beans, and nuts.
Fruits
Fruits are nature’s treats. They are sweet and tasty. They help your heart, eyes, skin, and teeth too. Eat a variety of colours. Try an apple or a banana. You can also mix pieces of different fruits to make a salad.
Milk
Have milk and foods made with milk. Those foods are high in calcium. Calcium builds strong bones.
Foods made with milk can be high in fat. Try: low-fat milk, yogurt, and cheese.
Oils
Your body needs only a little oil to keep it healthy. Some foods that have oils are nuts, tuna fish, and salad dressing.
1.	What food group mentioned in the article builds muscles?
A.	Meat and beans	B. Vegetables	C. Grains	D. Fruits and oils
2.	Which of the food groups does your body need at least amount of?
A.	Grains	B. Vegetables	C. Fruits	D. Oils
3.	If your bones are weak, what should you eat or drink more of?
A.	Whole grains	B. Milk and milk products
C. Meat and Beans	D. Nuts and tuna fish
4.	What is the passage mainly about?
A.	The method of mixing different fruits to make a salad.
B.	Vegetables help your heart, eyes, skin, and teeth.
C.	Eating meat and chicken gives you more protein.
D.	The various food groups and the benefits of eating well.
5.	Which of the following statements is NOT true?
A.	Whole-meal bread is better than white bread.
B.	You should eat more broccoli and corn and carrot.
C.	Milk products are high in calcium and low in fat.
D.	Fruits are important for your heart, eyes, skin, and teeth.
III. Read the text, and identify whether the statements are true (T), or false (F).
Vietnamese food culture varies by regions from the north to the south. In Northern Viet Nam, Vietnamese food is characterized by light and balanced flavours with the combination of many ingredients. Northerners have been using many kinds of meats like pork, beef, and chicken to cook; besides, some kinds of freshwater fish, crustaceans, and other mollusks like shrimps, crabs, and oysters, etc. Many famous dishes of Viet Nam are cooked with these ingredients such as Bun Rieu, Pho, Bun Thang, Bun Cha, Banh Cuon, etc.
Then, food culture in Central and Southern Viet Nam has developed suitable flavors in each region. In Central Viet Nam, the regional cuisine of Central Viet Nam is famous for its spicy food, which differs
from two other parts with mostly non-spicy food. Hue cuisine is typical Central Viet Nam’s food culture. Dishes of Hue cuisine are decorative and colorful, which expresses the influence of the Vietnamese royal cuisine in the feudal period. Food in the region is often decorated sophisticatedly and used with chili peppers and shrimp sauces, manely, Bun Bo Hue, Banh xeo, or Banh beo, etc.
In Southern Viet Nam, the region is characterized by warm weather and fertile soil, which creates favorable conditions for planting a variety of fruit, vegetables and live stock. Thus, food in the region is often added with garlic, shallots and fresh herbs. Particularly, Southerners are favored of sugar; they add sugar in most dishes. Here, there is also an influence of western and Asian cuisines on southern food, such as influences from China, India, France, and Thailand.
T
F
1. Vietnamese food is rich in flavours and ingredients.
2. Vietnamese food cuisine differs from region to region.
3. Dishes in the north are often spicy with shrimps, crabs, and oysters.
4. Hue cuisine reflects the Vietnamese royal cuisine.
5. Hue dishes used to be decorated sophisticatedly in the feudal period.
6. We can easily see the Western-style food in Central Viet Nam.
7. Maybe people from other regions feel that southern dishes are sweet.
8. Food in Central Viet Nam is used with garlic, shallots and fresh herbs.
IV. Read the passage and choose the correct answer to complete each of the following sentences.
Worst effects of fast food
Fast food can be defined as any food that contributes little or no nutrient value to the diet, but instead provides excess calories and fat. Fast food can a good way to save time, but it is not the (1)__________ way for nutrition because it can have negative effects (2) _________ our health.
Obesity
Obesity means having too much body fat. Fast food is high (3) _________calories and sugar that contribute to increased-weight gain. Even small amount of fast food can (4) _________ your calorie intake considerably. Fast foods are less (5) _________ to eat fruits, vegetables, milk etc. This change in eating habits can easily lead to obesity.
Heart disease
Eating fast food four (6) _________ more times a week can increase the risk of dying from heart disease because of the high (7) _________of saturated or trans fats found in much of the food. Those fats can clog the arteries and, over time, (8) _________ to high cholesterol levels.
Type 2 diabetes
This type of diabetes is often caused by (9) _________ lifestyle choices, such as being overweight and not being physically active. There is a side effect to consuming frequent amounts (10) _________ fast food ‘obesity’ which can lead to the development of diabetes.
1. A. similar
B. proper
C. typical
D. sticky
2. A. on
B. for
C. of
D. to
3. A. for
B. in
C. of
D. to
4. A. decrease
B. rise
C. increase
D. complete
5. A. able
B. li

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_thuc_hanh_mon_tieng_anh_lop_9_unit_7_recipes_and_eat.doc