Tài liệu từ vựng và ngư pháp môn Tiếng Anh Lớp 9

Tài liệu từ vựng và ngư pháp môn Tiếng Anh Lớp 9

C. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

❶. PHONETICS

I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group

1. A. pottery B. local C. control D. fold

2. A. artisan B. establish C. attraction D. handicraft

3. A. environment B. environmental C. entertainment D. document

4. A. helped B. struggled C. remarked D. watched

5. A. chairs B. suitcases C. things D. calculators

6. A. endangered B. generation C. accept D. memorable

7. A. traditional B. graduation C. handicraft D. grandparent

8. A. environment B. repeat C. embroider D. transfer

9. A. pottery B. opinion C. communicate D. behavior

10. A. handicraft B. publish C. remind D. historical

11. A. pottery B. product C. workshop D. conical

12. A. surface B. layer C. frame D. birthplace

13. A. weather B. thread C. together D. rather

14. A. historical B. system C. landscape D. business

15. A. carved B. impressed C. embroidered D. weaved

16. A. attraction B. artisan C. frame D. handicraft

17. A. drumhead B. illustration C. earplug D. drugstore

18. A. strip B. visual C. artistic D. remind

19. A. thread B. treat C. pleasure D. deadline

20. A. embroider B. preserve C. benefit D. effect

21. A. east B. head C. street D. season

22. A. although B. southern C. theatre D. these

23. A. developed B. located C. founded D. completed

24. A. capital B. liberty C. empire D. mingle

 

doc 21 trang hapham91 23/04/2021 20672
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu từ vựng và ngư pháp môn Tiếng Anh Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
******* XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỘ CỰC PHẨM!***********
=====>>> BÀI TẬP "THỰC HÀNH CHUYÊN SÂU" ANH 6789 (NEW)
- Link xem thử E6 Unit 1: 
- Link xem thử E7 Unit 1: 
- Link xem thử E8 Unit 1: 
- Link xem thử E9 Unit 1: 
@ Hãy liên hệ em zalo O937-351-107 để biết thêm thông tin sở hữu bộ bản word giá rẻ + đẹp và hay này nhé! 
--------------- Xin chân thành cảm ơn!----------------
UNIT 1: LOCAL ENVIRONMENT
A. TỪ VỰNG:
1. artisan /ɑtɪ:’zæn/ (n.): thợ làm nghề thủ công
2. handicraft /’hændikrɑ:ft/ (n.): sản phẩm thủ công
3. workshop /’wɜ:kʃɒp/ (n.): xưởng, công xưởng
4. attraction /ə’trækʃn/ (n.): điểm hấp dẫn
5. preserve /prɪ’zɜ:v/ (v.): bảo tồn, gìn giữ
6. authenticity /ɔ:θen’tɪsəti/ (n.): tính xác thực, chân thật
7. cast /kɑ:st/ (v.): đúc (đồng )
8. craft /krɑ:ft/ (n.): nghề thủ công
9. craftsman /’krɑ:ftsmən/ (n.): thợ làm đồ thủ công
10. team-building /’ti:m bɪldɪŋ/ (n.): xây dựng đội ngũ, tinh thần đồng đội
11. drumhead /drʌmhed/ (n.): mặt trống
12. embroider /ɪm’brɔɪdə(r)/ (v.): thêu
13. frame /freɪm/ (n.): khung
14. lacquerware /’lækəweə(r)/ (n.): đồ sơn mài
15. layer /’leɪə(r)/ (n.): lớp (lá )
16. mould /məʊld/ (v.): đổ khuôn, tạo khuôn
17. sculpture /’skʌlptʃə(r)/ (n.): điêu khắc, đồ điêu khắc
18. surface /’sɜ:fɪs/ (n.): bề mặt
19. thread /θred/ (n.): chỉ, sợi
20. weave /wi:v/ (v.): đan (rổ, rá ), dệt (vải )
21. turn up /tɜ:n ʌp/ (phr. v.): xuất hiện, đến
22. set off /set ɒf/ (phr. v.): khởi hành, bắt đầu chuyến đi
23. close down /kləʊz daʊn/ (phr. v.): đóng cửa, ngừng hoạt động
24. pass down /pɑ:s daʊn/ (phr. v.): truyền lại (cho thế hệ sau )
25. face up to /feɪs ʌp tu/ (phr. v.): đối mặt, giải quyết
26. turn down /tɜ:n daʊn / (phr. v.): từ chối
27. set up /set ʌp/ (phr. v.): thành lập, tạo dựng
28. take over /teɪk əʊvə/ (phr. v.): tiếp quản, kế nhiệm, nối nghiệp
29. live on /lɪv ɒn/ (phr. v.): sống bằng, sống dựa vào
30. treat /tri:t/ (v.): xử lí
31. carve /kɑ:v/ (v.): chạm, khắc
32. stage /steɪdʒ/ (n.): bước, giai đoạn
33. artefact /’ɑ:tɪfækt/ (n.): đồ tạo tác
34. loom /lu:m/ (n.): khung cửi dệt vải
35. versatile /’vɜ:sətaɪl/ (adj.): nhiều tác dụng, đa năng
36. willow /’wɪləʊ/ (n.): cây liễu
37. charcoal /’tʃɑ:kəʊl/ (n.): chì, chì than (để vẽ) 
38. numerous /’nju:mərəs/ (adj.): nhiều, đông đảo, số lượng lớn
B. NGỮ PHÁP:
I. COMPLEX SENTENCES (CÂU PHỨC) 
– Là câu chứa một mệnh đề độc lập (mệnh đề chính) và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Hai mệnh đề thường được nối với nhau bởi dấu phẩy hoặc các liên từ phụ thuộc như: because, before, that, which, although, as, if, in order that, since, when, who...
Ví dụ: 
 When I came, they were watching TV. (Khi chúng tôi đến, họ đang xem ti vi.)
 We'll go out if the rain stops. (Chúng tôi sẽ ra ngoài nếu như trời tạnh mưa.)
 Although he's 72, he still walks to work every day. 
 (Mặc dù ông ấy đã 72 tuổi, ông ấy vẫn đi bộ đi làm hàng ngày.)
Một số liên từ phụ thuộc:
After, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though
Because, before
Even if, even though, if
In order to, in case, once
Since, so that, that, though
Unless, until, when, whenever, whereas, where, wherever, while.
II. PHRASAL VERB (CỤM ĐỘNG TỪ)
1. Định nghĩa:
 Cụm động từ (Phrasal Verb) là sự kết hợp của một động từ cơ bản với một hoặc hai giới từ như : back, in, on, off , through, up, etc. Nghĩa của cụm động từ rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó.
Ví dụ:
LOOK có nghĩa là nhìn, 
AFTER có nghĩa là sau nhưng LOOK AFTER kết hợp lại có nghĩa là chăm sóc.
2. Một số cụm động từ thông dụng
Get up
/ɡet ʌp/
Thức dậy
Find out
/faɪn aʊt/
Tìm ra
Look through
/lʊk θru/
Đọc
Keep up with
/kiːp ʌp wɪð/
Theo kịp, ngang hàng với 
Look forward to
/ lʋk forwardˈfɔːwəd tuː/
mong đợi làm gì
Run out of
/rʌn aʋt ofəv/
Hết
Set up
/ set ʌp/
Bắt đầu
Pass down
/ pɑːs daʋn/
đi xuống
Live on
/lıv ɒn/
sống bằng
Deal with
/diːl wıð/
giải quyết, đối phó
 Close down
/kləʋs daʋn/ 
đóng cửa hẳn, đàn áp, trấn áp 
Face up to
/feıs ʌptuː/
đương đầu với
Get on with
/get ɒn wıð/
Sống hòa thuận
Come back
/kʌm bæk/
Trở lại
Turn down
/ tɜːn daʋn/
gấp, gập xuống, lập úp
Look a round
/lʋk ə raʋnd/
nhìn quanh, suy nghĩ, cân nhắc
C. BÀI TẬP VẬN DỤNG:
❶. PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group
1. A. pottery	B. local	C. control	D. fold
2. A. artisan	B. establish	C. attraction	D. handicraft
3. A. environment 	B. environmental 	C. entertainment 	D. document
4. A. helped	B. struggled 	C. remarked 	D. watched
5. A. chairs	B. suitcases	C. things 	D. calculators
6. A. endangered	B. generation	C. accept	D. memorable
7. A. traditional	B. graduation	C. handicraft	D. grandparent
8. A. environment	B. repeat	C. embroider	D. transfer
9. A. pottery	B. opinion	C. communicate	D. behavior
10. A. handicraft	B. publish	C. remind	D. historical
11. A. pottery	B. product	C. workshop	D. conical
12. A. surface	B. layer	C. frame	D. birthplace
13. A. weather	B. thread	C. together	D. rather
14. A. historical	B. system	C. landscape	D. business
15. A. carved	B. impressed	C. embroidered	D. weaved
16. A. attraction	B. artisan	C. frame	D. handicraft
17. A. drumhead	B. illustration	C. earplug	D. drugstore
18. A. strip	B. visual	C. artistic	D. remind
19. A. thread	B. treat	C. pleasure	D. deadline
20. A. embroider	B. preserve	C. benefit	D. effect
21. A. east 	B. head 	C. street 	D. season
22. A. although 	B. southern 	C. theatre 	D. these 
23. A. developed	B. located 	C. founded 	D. completed
24. A. capital 	B. liberty 	C. empire 	D. mingle
25. A. famous 	B. neighbour	C. harbour	D. southern
26. A. surface	B. attraction	C. lacquerware	D. artisan 
27. A. layer	B. artisan	C. frame	D. place 
28. A. drum	B. culture	C. museum	D. sculpture
29. A. weave	B. treat	C deal 	D. drumhead
30. A. although	B. authenticity	C. through 	D. tablecloth
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1.	A. preservation	B. recognition 	C. decision 	D. exhibition
2.	A. artisan	B. citadel 	C. paradise 	D. handicraft
3.	A. pottery	B. sculpture 	C. embroider 	D. handkerchief
4.	A. control	B. lantern 	C. carpet 	D. basket
5.	A. attraction	B. souvenir 	C. particular 	D. variety
6. A. surface	B. attraction	C. bamboo	D. technique
7. A. transfer	B. publish	C. accept	D. remind
8. A. handicraft	B. cultural	C. museum	D. sculpture
9. A. opinion	B. embroider	C. department	D. drumhead
10. A. workshop	B. authenticity	C. grandparent	D. village
11. A. craftsman	B. attraction	C. museum	D. department
12. A. embroider	B. lantern	C. impress	D. desire
13. A. workshop	B. remind	C. outskirts	D. village
14. A. competition	B. generation	C. conical	D. authenticity
15. A. family	B. typical	C. grandparents	D. embroider
❷. MULTIPLE CHOICE
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1.	In 1990, due to the change of the economic situation, Dong Ho paintings were difficult to 	sell and many 	 quit their job.
	A. craftsmen	B. crafts	C. craftsmanship	D. craft unions
2.	The Van Phuc silk producers have expended their silk garment goods 	 they can 	satisfy the varied demand for their silk.
	A. so that	B. in order to	C. despite	D. because
3.	It turned out that we 	 rushed to the airport as the plane was delayed by several 	hours.
	A. hadn’t	B. should have	C. needn’t have	D. mustn’t
4.	Weaving mats in Dinh Yen, Dong Thap used to be sold in the “ghost” markets set up at 	night and operate up to early morning 	 the government built a new market five 	years ago.	
	A. after	B. as soon as	C. when	D. until
5.	Since changing the way of production, many craftsmen have voluntarily joined together 	to for 	.
	A. cooperatives	B. cooperative	C. cooperates	D. cooperation
6.	I don’t like to ask people for help but I wonder if you could 	 me a favour.
	A. make	B. do	C. find	D. pick
7.	Nowadays, Tan Chau artisans can produce silk of multiple colours 	 they can meet 	customers’ demands.
	A. but	B. in order	C. so	D. so that
8. Situated on the bank of the Duong river, the village was famous for the 	 of making 	Dong Ho paintings.
	A. manufacture	B. activity	C. craft	D. production
9. There was no 	 in continuing for him the race was over.
	A. value	B. worth	C. point	D. profit
10.	 	 a large number of the country’s crafts villages are suffering from a shortage of 	human resources and difficulties in building brand recognition, many international 	organizations have had projects to help them.
	A. Even	B. Although	C. However	D. But
11.	 Vietnamese traditional 	 is done with a simple hammer and chisel.
	A. sculptured feature	B. sculptor
	C. sculpture pieces	D. sculpture
12.	 This cloth 	 very thin.
	A. feels	B. touches	C. holds	D. handles
13.	 It was only 	 he told me his surname that I realized that we had been to the same 	school.
	A. until	B. when	C. since	D. then
14. 	 a majority of Vietnamese small and medium enterprises do not have in-house 	designers or specialized design staff, they have to hire freelance designers.
	A. While	B. Since	C. Due to	D. Despite the fact
15. Now, at the age of over 80, the artisan is leaving the craft to his descendants with the 	desire to 	 this ancient craft.
	A. change	B. consider	C. preserve	D. reserve
16. For that artisans, making the paintings is a career 	 it supports the life of many 	generations of the family.
	A. because of	B. although	C. so that	D. because
17.	 The four-ton statue of hero Tran Vu, 	 in 1667, still stands in Quan Thanh Temple.
	A. to cast	B. to be vast	C. cast	D. casting
18.	 Her business must be going rather well,	by 	 the car she drives.
	A. deducing	B. deciding	C. inferring	D. judging
19.	 I’m afraid this vase is anything but antique - In fact, it’s	.
	A. pointless	B. worthless	C. meaningless	D. hopeless
20. 	He couldn’t 	 his father that he was telling the truth.
	A. admit	B. confide	C. trust	D. convince
21. Tom wakes his parents up .................... playing the guitar very softly.
	A. because	B. in spite of	C. because of	D. although
22. ________she was very hard working; she hardly earned enough to feed her family.
	A. In spite of	B. Because	C. Because of	D. Although
23. I went to the club last Saturday ________the heavy rain.
	A. because of	B. because	C. in spite of	D. though
24. Despite the fact that it rained, we enjoyed our trip.
	A. Because of the rain	B. Though it is raining
	C. Despite of the heavy rain	D. Though it rained
25. Although he is very old, he can walk to the station.
	A. In spite of his old age	B. Despite his old age
	C. Despite the fact that he is old	D. All are correct
26. The boy can’t reach the shelf __________ he’s not tall enough.
	A. because	B. although	C. even though	D. and
27. Nam failed the final exam _________ he was lazy.
	A. while	B. though	C. because	D. but
28.We didn’t go for a walk _________it was very cold.
	A. though	B. because	C. but	D. so
29. I’m learning English _________ I want to get a better job.
	A. or	B. because	C. therefore	D. but
30. Lan couldn’t pass the exam _________ she is too lazy.
	A. because	B. because of	C. although	D. in spite of
31. Many people believe him ._______he often tells a lie.
	A. because	B. in spite of	C. although	D. because of
32.______ her poverty, she feels happy.
	A. Although	B. Because	C. If	D. In spite of
33.In spite of his hard work, he could not finish the job.
	A. As hard as he work	B. Despite he worked hard
	C. Though he worked hard	D. Although hard work
34. Tom went to work although he didn’t feel very well.
	A. that he did not feel very well	B. despite of the fact not feeling well
	C. because he did not feel very well	D.d espite not feeling very well
35. I have tried hard but I can’t earn enough money.
	A. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money.
	B. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
	C. In spite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
	D. Despite I have tried hard, but I can’t earn enough money.
36. She couldn’t unlock it _________ she had the wrong key.
	A. while	B. but	C. though	D. because
37. We watched TV the whole evening ________ we had nothing better to do.
	A. because	B. though	C. so	D. but
38. They decided not to go out for a meal _______they were too tired.
	A. so	B. because	C. but	D. if
39. Last night we came to the show late ______ the traffic was terrible
	A. although	B. despite	C. and	D. because
40._____ his broken leg, he didn’t come to class yesterday.
	A. Because	B. Because of	C. Despite	D. So	
41.	I almost missed my flight 	 there was a long queue in the duty-free shop.
	A. although	B. since	C. despite	D. because of
42.	I want to be well-groomed 	other people think nice things about me.
	A. in order to	B. so as not to	C. so that	D. as soon as
43.	 she is young, she is very independent.
	A. Although	B. Because	C. In order that	D. In spite of
44.	I met the Gills, I had been gardening for nearly ten years.
	A. As soon as	B. Although	C. After	D. Before
45.	he had finished his studies, he went to America.
	A. While	B. Before	C. After	D. Until
46.	You’ll never guess what happened 	I left my room.
	A. as long as	B. as soon as	C. while	D. as far as
47.	they’re expensive, they last forever and never go out of style.
	A. When	B. As soon as	C. Even though	D. Because
48.	She went back to live with her mother 	she did not earn enough money to live in her own house.
	A. although	B. so that	C. in order to	D. because
49.	They were driving to Dallas	they caught an accident.
	A. when	B. while	C. before	D. as soon as
50.	she was asleep, thieves broke in and stole her handbag.
	A. In order that	B. Although	C. Because of	D. While
❸. WORD FORMS
Give the correct form of the word given to complete the sentence.
1. Children have to have moral lessons at school to avoid behavior of 	 in the future. 
(MORALITY)
2. If you don’t go to work regularly, you will be punished for 	 in work. 
(REGULARITY)
3. In our country, men and women are equal. No one supports sexual 	. 
(EQUALITY)
4. Every young man undergoing military training is bound to experience 	. 
(COMFORT)
5. Tom’s failure was due not to 	 but to his own mistakes. 
(FORTUNE)
6. He is a notorious 	 who robbed a bank yesterday.
(CRIME)
7. It is forbidden to hunt for that kind of bird. It has been listed as one of the 	 species.
(DANGER)
8. The weather was terrible, so we had a very 	 holiday. 
(PLEASE)
9. The 	 of the new guest caused trouble to me. 
(ARRIVE)
10.	 to the school is by examination only. 
(ADMIT)
11. The price of clay, supplies and equipment is a small percentage of the total cost to	 pottery. 
(PRODUCT)
12.	He started the youth group to keep local	 off the streets. 
(YOUNG)
13. Poem conical hats are believed to come from Tay Ho Village in Hue, which was famous for 	hat makers. 
(SKILL)
14.	Today,	Hang Trong paintings are found only in museums or fine galleries. 
(AUTHENTICITY)
15. Craft village tourism has also proved an	, receiving great attention from visitors, especially foreign tourists. 
(ATTRACT)
16. Mass	started in 1989 when the first 340 Windsurf guests arrived. 
(TOUR)
17. 	 The tribe is concerned with the 	 of its culture and traditions.
(PRESERVE)
18. The second collection was more decorative, inspired by	and pattern. 
(EMBOIDER)
19. Vietnamese people have a strong desire to maintain a distinct	identity. 
(CULTURE)
20. I’d like to thank everyone for helping to make this day	for us. 
(MEMORY)
❹. VERB FORMS
I. Complete each of the following sentences using the correct form of a phrasal verb from the box.
live on	look through	pass down	set off	turn down
close down	come back	deal with	get up	keep up with
1.	They offered her a trip to Europe but she it 	.
2.	He has 	 the report and found nothing interesting.
3.	Phong walks too fast and it’s really hard to 	 him.
4.	These traditional stories have been 	 from parents to children over many generations.
5.	My sister is an early bird. She 	 at 7 o’clock every day of the week.
6.	We’ll 	 for Tay Ho village at 9 o’clock and arrive at 10 o’clock.
7.	When I was a student, I 	 small allowances from my parents.
8.	The government must now 	 the preservation of traditional craft villages.
9.	The banks have 	 a lot of branches in villages over the last few years.
10.	Many foreign tourists decided to 	 Viet Nam for another holiday.
II.	Write the correct form or tense of the verbs in brackets.
1.	You can’t really have seen a UFO! You	(imagine) things!
2.	Linda was busy when we	(go) to see her yesterday. She	(study) for an exam.
3.	The festival is held by the Hanoi City Department of Tourism	(preserve)and develop traditional trade villages in Hanoi.
4.	The owner of Hakata Traditional Craft and Design Museum	(close)it down because of dropping profit.
5.	Conical hat making	(be) a traditional craft for hundreds of years.
6.	The building	(complete) at the end of last month.
7.	Individuals should be responsible for	(revive) local culture.
8.	(you/ ever/ be) to Bat Trang Ceramic Village?
III. Read the passage and fill in the blank with the correct form of the verbs in the box
brought	however	shaping	materials	works
imported	blow	performing	fear	representing
	Marble Mountains is a group of five smaller mountains (1)	 Metal, Wood, Water, Fire and Earth. It is also a travel itinerary linking Da Nang City to the ancient town of Hoi An and Hue City. As the name suggests the Marble Mountains used to be a place providing input (2)	 for craftsmen in the village, but the local government banned marble exploitation (3)	 that the five mountains could disappear.
	Most of the marble for the village now comes from northern provinces such as Ninh Binh, Thanh Hoa and Thai Nguyen. As a further step to diversify products, the marble fine arts village has (4)	 marble from Pakistan.
	As far as I know, the man who (5)	 marble craftsmanship to the region came from Thanh Hoa, and most craftsmen in the village had handed down the craft from generation to generation. There are some 3,000 handicraft workers in Non Nuoc village. (6)	, there are only 70 skillful craftsmen who can (7)	 souls into marble sculptures after other workers have finished (8)	 the Products.
	In the shops along the highway, you can see different marble products in all shapes and sizes, from contemporary (9)	 to religious sculptures. And of course you will have a chance to see craftsmen (10)	 their art and turning soulless marble into sophisticated sculpture products.
❺. CORRECTION
I. Find ONE mistake in each of the following sentences and correct it.
1.	As soon as I know, Nga Son mats village has existed for more than 150 years with 
 A	 B	 C
many	ups and downs.
 D	
2.	Tho Ha village gate has nice, large and antique architecture making by skillful hands of the village’s craftsmen.	 A B	 	 C D	 
3.	Chinese Painting became popularly around 581 AD since more and more people began	 A	 B	 C	
	to appreciate its beauty.
	 D
4.	In order that promote the development of the craft village, more support from 
	 A	 B	 C	
	local authorities is needed.
	 D
5.	Careful planning is very important to help craft villages growing and flourish to attract	 A	 B	
	more tourists to the country.
 C	 D
6.	All families in Phuoc Tich village earned their living from making ceramics for	 	 A B	 C	
the	 past 500 years.
 D	
7.	Some of the most excited architecture in Britain can be found in Manchester and	 A	 B	 C	
the nearby Salford Quays area.
 D
8.	Artisans in the traditional craft village are facing difficulties in seeking markets	 A	 B	 C	
for their product.
	 D
9.	I am going for a diet next week and hope to lose ten pounds before Christmas.
	A	 B	 C	 D
10.	The country has significant changed since we came here in 2007.
	A	 B	 C	 D
II. There are ten mistakes in this letter. Can you find and correct them?
	Dear Mira,	
	It's great knowing that you're coming to Viet Nam. What a pity you can only spent one day in Ha Noi.	
	There are so many interesting places in the city, but I think within one day you should be able visit three places. The first I suggest is Viet Nam National Museum of History. You like history so it's a must-see place. There's a extensive collection of artifacts tracing Vietnam's history. They are arrange chronologically from	 primitive life to modern times. The second place is Hoan KiemLake. It's one of the symbol of Ha Noi. There you can enjoy the beautiful scenery and visit Ngoc Son Temple. You can also have look at the Old Quarter. Wander around the old streets and some ancient houses explore Vietnamese culture.	
Conveniently, these places are closed to one another, so we can walk around easily.
	Tell me when you're come so I can show you around these places.
	Look forward to seeing you soon.	
	Thuc Anh	
❻. READING
I. Fill in the blank with ONE suitable word from the box to complete the passage.
	fluent 	abroad 	good 	difficulties 	at 	foreign	came
	As a child, Phong always dreamed of going (1) ______ to study. After he graduated from high school, his parents sent him over to New Zealand to attend college. Phong was very happy that his dream finally (2) ________true. When he first arrived in the country, Phong’s English was not very good, and sometimes he did not understand what other people said. He also had (3) ________ in class because he was not familiar with the new teaching and learning method. He felt lonely in this new place, and missed all his friends in Vietnam. After two years, Phong is now very (4) ________ in English and has achieved the top academic award at his school. He has a lot of friends from different countries. He is even good (5)_________ earning money for his daily needs from his part-time job at a restaurant. Now he realizes that studying abroad is such a good experience.
II. Read the passage carefully and answer the questions below.
	The ancient town of Hoi An lies on the Thu Bon River, 30 km south of Da Nang. It was formerly a major trading center in Southeast Asia between the 16th and 17th centuries. Hoi An is famous for its old temples, pagodas, small tile-roofed houses and narrow streets. All the houses were made of wood, and their pillars were carved with ornamental design.
	All visitors to Hoi An are commended a visit to the Assembly Hall of Cantonese Chinese Congregation. This house was built in 1855 and still keeps many precious objects that belonged to the Chinese community of Hoi An. Another attractive address to tourists is Tan Ky House, which was conducted nearly two centuries ago as the house of a Vietnamese merchant. The house now looks almost exactly as it did in the early 19thcentury.
	In recent years, Hoi An has become a popular tourist destination in Vietnam. In1999, it was certified by UNESCO as a World Cultural Heritage Site.
	*Questions:
1. Where is the ancient town of Hoi An located?
	_______________________________________________________________
2. What is Hoi An famous for?
	_______________________________________________________________
3. How does Tan Ky House look now?
	_______________________________________________________________
4. When was Hoi An recognized as a world Heritage site?
	_______________________________________________________________
5. Is it one of famous tourist places in Vietnam?
	_______________________________________________________________
III. Read the following and choose the best answer.
	There are many (1)	 villages in Viet Nam, but Quat Dong village in Ha Noi is widely known (2)	 its products of high (3)	.
	Embroidery has been developing around here (4)	 the 17th century. In the past, local skilled artisans were chosen to make sophisticated embroidered (5)	 for the Vietnamese King, Queen and other Royal family members. The first man who taught the local people how to embroider was Dr. Le Cong Hanh, who lived during the Le dynasty. He learned how to embroider while on a trip to China (6)	 an envoy, and taught the villagers of Quat Dong upon his (7)	. Although these skills eventually spread (8)	 the country, the Quat Dong’s artisans’ creations are still the most appreciated. In (9)	 to create beautiful embroideries, an artisan must be patient, careful and have an eye for design, along with clever hands. Nowadays, Quat Dong products may range from clothes, bags, pillowcases, to paintings and decorations, which are (10)	 to many countries.
	1.	A. number	B. exist	C. embroidery	D. population
	2.	A. for	B. border	C. region	D. place
	3.	A. includes	B. insists	C. quality	D. consists
	4.	A. around	B. over	C. on	D. since
	5.	A. costumes	B. tell	C. name	D. separate
	6.	A. good	B. as	C. better	D. well
	7.	A. another	B. others	C. return	D. anothers
	8.	A. across	B. hill	C. village	D. downtown
	9.	A. quarter	B. effort	C. order	D. notice
	10.	A. wonder	B. cause	C. true	D. exported
❼. WRITING
I. Rewrite each sentence so that it contains the word or words in capitals, and so that the meaning stays the same.
1.	Everyone thought the book was written by the princess herself.	HAVE
2.	I can’t lift this table on my own.	UNLESS
3.	I won’t stay in this job, not even for double the salary.	IF
4.	The coins are believed to have been buried for safe keeping.	IT
5.	If you insist on eating so fast, of course you get in indigestion.	WILL
6.	It’s pity! You aren’t going to Ann’s party.	WISH
7.	Someone punches Sam in the face at a football match.	GOT
8.	If you found the missing money, what would you do?	WERE
9.	They suspended Jackson for the next two matches.	BANNED
10.	Please come this way, and you’ll see if Mr. Francis is in.	WILL
II.	By using the words in brackets, join each of the following sentences into logical ones. You may need to change some of the words.
1.	A student has studied English for a few years. He may have a vocabulary of thousands of words. (who)
2.	Between formal and colloquial English there is unmarked English. It is neither so literary 	and serious as formal English, nor so casual and free as colloquial English. (which)
3.	He bought a jeep. His friend advised him against it. (although)
4.	Good writing requires general and abstract words as well as specific and concrete ones. It 	is the latter that make writing vivid, real and clear. (though)
5.	It was raining hard. They could not work in the fields. (so ... that)
6.	The politician is concerned with successful elections. The statesman is interested in the future of his people. (whereas)
7.	The results of the experiment were successful. The school refused to give any help. (although)
8.	He chose to study computer science. Computer science has good employment
	prospects. (because of)
9.	Mary walked very slowly. She did not catch the train. (if)
10.	 He is not coming. The meeting will be put off till next week. (in the event of)
III. Rewrite the following sentences using the given words.
1.	We are trying to introduce our handicraft products to foreigner tourists because we want to promote our culture.(in order that)
	→	_____________________________________________________________
	_____________________________________________________________
2.	Bat Trang village is quite far from my place, but I still want to go there with my friend this weekend. (although)
	→	_____________________________________________________________
	_____________________________________________________________
3.	There have been many challenges for the development of traditional handicrafts in Vietnam. (face up to)
	→	_____________________________________________________________
	_____________________________________________________________
4.	He is going to be responsible for his family business because his parents are very old now. (take charge of)
	→	_____________________________________________________________
	_____________________________________________________________
5.	Most people in this village earn their living by making traditional handicrafts. (live on)
	→	_____________________________________________________________
	_____________________________________________________________
IV. Write a paragraph (100-120 words) to introduce your friend about Dong Ho painting village.
	You should base on some suggestions below:
	-	Other name: Ho village
	- Location: left side of Duong river, Song Ho, Thuan Thanh,Bac Ninh Province. About 35 km or one-hour drive from Hanoi.
	-	History: about 3000 years
	- Special things: long-standing art tradition, ancient art of woodblock painting (Dzo paper), unique art of making. Hundreds of famous folk paintings as aesthetic symbol of Vietnam.
	-	Busy time: Production: July or August, Selling: before Tet
	_______________________________________________________________
	_______________________________________________________________
	_______________________________________________________________
	_______________________________________________________________
	_______________________________________________________________
===================================================
ANSWER KEYS
UNIT 1
❶. PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group
1. A 
7. A	
13. B 
19. D
25. D
2. A
8. D
14. D
20. D
26. A
3. B
9. A
15. B
21. B
27. B
4. B
10. C 
16. C
22. C
28. C
5. B
11. C
17. B 
23. A
29. D
6. A
12. A
18. D
24. C
30. A
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
1. C
4. A
7. B
10. B
13. B
2. A
5. B
8. C 
11. A
14. C
3. C
6. A
9. D
12. B
15. D
❷. MULTIPLE CHOICE
I. Choose the best answer to complete each of the following sentences
1.A
11.D
21.B
31.C
41.B
2.A
12.A
22.D
32.D
42.C
3.C
13.B
23.C
33.C
43.A
4.D
14.B
24.D
34.D
44.D
5.A
15.C
25.D
35.B
45.C

Tài liệu đính kèm:

  • doctai_lieu_tu_vung_va_ngu_phap_mon_tieng_anh_lop_9.doc