Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2014-2015 - Phòng GD & ĐT Mỹ Tú

Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2014-2015 - Phòng GD & ĐT Mỹ Tú

Câu 3 : Cho ABC vuông tại A. Biết AB=3cm, AC=4cm. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến cạnh BC.

Câu 4: Cho đường tròn tâm O, dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) tại điểm M.

a./ Chứng minh rằng MB là tiếp tuyến của đường tròn (O).

b./ Cho bán kính của đường tròn (O) bằng 15cm, AB = 24cm . Tính độ dài OM.

 

doc 2 trang Hoàng Giang 02/06/2022 2051
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2014-2015 - Phòng GD & ĐT Mỹ Tú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD và ĐT Mỹ Tú
Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
Lớp: ../ ..	 MÔN : TOÁN 9
Ngày KT / 	 Thời gian : 90 phút (không tính thời gian phát đề)
ĐIỂM
LỜI PHÊ
ĐỀ I:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: (Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
1. Điều kiện để biểu thức có nghĩa là :
a. 	b.	c.	d. 
2. Khử mẫu biểu thức ta được: 
a. 	b. 	c. 	d. 
3. Cho đường tròn tâm O, bán kính là 3cm, đường kính của đường tròn là:
a.4	b.6	c.8	d. 10
4. So sánh và 
a. 	b. 	c.	d. 
5. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 2cm, HC = 3cm. Độ dài đường cao AH là:
a. 6	b. 	c. 5	d. 
6. Rút gọn ta được:
a. 	b. 	c.	d. 
7. Nếu đường thẳng y = ax+3 đi qua điểm M (-1; 2) thì hệ số góc của nó là:
a. -1	b. 1	c.2	d. -2
8. Giá trị của biểu thức 
a. 1	b. -1	c. 4	d. - 4
9. Đường thẳng d và đường tròn tâm O tiếp xúc nhau nếu chúng có số điểm chung là :
a. 0	b. 1	c. 2	d. 3
10. Hàm số bậc nhất cho bởi công thức:
a. 	b. 	c. 	d. 
11. Cho hàm số y = f(x) = - 2x+1, giá trị của hàm số tại x = - 1 là :
a. y = -2	b.y = 2	c. y = 3	d.y = -3
12. Biết và là hai góc phụ nhau. Khi đó :
	A. cos=sin 	B. cos=tg C. cos=sin	D. cos=cotg 
II/ TỰ LUẬN : (7 ĐIỂM)
Câu 1 : Tính a) 
 b) 
Câu 2 : Cho hai hàm số : y = 2x và y = ax + 1. Biết rằng đồ thị của hai hàm số trên song song với nhau.
a./ Xác định hệ số a của hàm số y = ax + 1.
b./ Vẽ đồ thị hàm số tìm được ở câu a.
Câu 3 : ChoABC vuông tại A. Biết AB=3cm, AC=4cm. Tính khoảng cách từ đỉnh A đến cạnh BC.
Câu 4: Cho đường tròn tâm O, dây AB khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với AB, cắt tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) tại điểm M.
a./ Chứng minh rằng MB là tiếp tuyến của đường tròn (O).
b./ Cho bán kính của đường tròn (O) bằng 15cm, AB = 24cm . Tính độ dài OM.
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_toan_lop_9_de_1_nam_hoc_2014_2015_p.doc