Đề thi học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Đề I - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Mỹ Tú

Đề thi học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Đề I - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Mỹ Tú

I./ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm )

Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu đúng 0,25 điểm )

 1/. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = - x + 1 ?

a. y = - x + 1 b. y = x + 1 c. y = - x + 2 d. y = x + 2

2/. Biểu thức thu gọn của biểu thức là :

a. b. c. d.

3/. Kết quả của phép tính tan 630 – cotg 270 bằng :

a. 1 b. 0 c. Tan 360 d. Cotg 360

 

doc 2 trang Hoàng Giang 03/06/2022 2130
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ I môn Toán Lớp 9 - Đề I - Năm học 2012-2013 - Trường THCS Mỹ Tú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD và ĐT Mỹ Tú
Trường THCS Mỹ Tú ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012-2013
Họ và tên : .................................... MÔN : TOÁN 9
Lớp: 9A/... THỜI GIAN : 90 PHÚT( Không kể phát để ) 
Điểm
Nhận xét
ĐỀ I 
I./ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) 
Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau : ( Mỗi câu đúng 0,25 điểm )
 1/. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng y = - x + 1 ?
a. y = - x + 1	 	b. y = x + 1	c. y = - x + 2	d. y = x + 2
2/. Biểu thức thu gọn của biểu thức là :
a. 	b. 	c. 	d. 
3/. Kết quả của phép tính tan 630 – cotg 270 bằng :
a. 1	b. 0	c. Tan 360	d. Cotg 360
4/. Biết tan = 1. Vậy số đo của góc nhọn bằng :
a. 600	b. 900	c. 300	d. 450
5/. Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1. Giá trị của f(-1) là bao nhiêu ?
a. -2	b. 1	c. 2	d. -1
6/. Kết quả của phép tính bằng:
a. 5	b. 25	c. 	d. 
7/. Cho hình 1. Đồ dài của đoạn x bằng bao nhiêu ?
a. 6	b. 36	c. 	d. 13
8/. Với điều kiện nào của x để biểu thức có nghĩa ?
a. 	b. x < -2	c. x < 2	d. 
9/. Cho tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Vậy độ dài cạnh còn lại là bao nhiêu ?
a. 25cm	b. 5cm	c. 7cm	d. cm
10/. Căn bậc ba của – 27 bằng bao nhiêu:
a. -9 	b. – 3	c. 	d. 3
11/. Cho góc = 300 . Vậy sin bằng bao nhiêu ?
a. 	b. 1	c. 	d. 
12/. Cho hàm số bậc nhất y = 1 – 2x. Hệ số a và b của hàm số là :
a. a = -1 và b = -2	b. a = 1 và b = - 2	c. a = -2 và b = 1	d. a = 2 và b = -1
II/. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Thực hiện phép tính (2 điểm)
a) 
b) 
Bài 2: (2,5 điểm)
Cho hai hàm số y = -2x + 2 và y = x – 4
a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên, trên cùng một hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên.
Bài 3: (2,5 điểm)
Qua điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (O). Kẻ đường kính AC của đường tròn. Chứng minh rằng:
a) Tam giác MAB là tam giác cân.
b) MO AB
c) BC // MO
BÀI LÀM

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ky_i_mon_toan_lop_9_de_i_nam_hoc_2012_2013_truong.doc