Đề thi môn Tin học - Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Lớp 9 cấp tỉnh - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT huyện Đoan Hùng (có đáp án)

Đề thi môn Tin học - Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Lớp 9 cấp tỉnh - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT huyện Đoan Hùng (có đáp án)

TỔNG QUAN BÀI THI

Câu File chương trình Chú ý

Câu 1 CAU1.* Phần mở rộng .* là: .pas đối với NNLT Pascal; .cpp đối với NNLT C++ hoặc .C đối với NNLT C.

Câu 2 CAU2.*

Câu 3 CAU3.*

Lập trình giải các bài toán sau (thời gian chạy tối đa cho mỗi bài là 15 giây):

Câu 1. Số thứ n (8 điểm)

Người ta viết liên tục, sát nhau các số 3, 6, 9, 12, 15, , 2010, 2013 được một số sau: A= 3691215 20102013. Hãy tìm chữ số thứ của số A.

Yêu cầu: Nhập từ bàn phím số nguyên . Đưa ra kết quả màn hình chữ số thứ (từ trái qua phải) của số A.

Ví dụ:

Nhập vào số n Kết quả màn hình

3 Chu so thu 3 la : 9

7 Chu so thu 7 la : 5

Câu 2. Dãy số dương lớn nhất (8 điểm)

 Dãy con liên tiếp của dãy là dãy mà các phần tử của nó là các phần tử liên tiếp nhau của dãy . Ví dụ: dãy là dãy con liên tiếp của dãy . Hãy tìm dãy con liên tiếp các số dương có nhiều phần tử nhất của dãy gồm số nguyên khác nhau cho trước.

Yêu cầu: Nhập từ bàn phím số phần tử và dãy số nguyên khác nhau , , , với ; trong dãy có ít nhất một số nguyên dương.

Đưa ra màn hình 2 dòng:

+ Dòng thứ nhất: ghi dãy con liên tiếp các số dương có nhiều phần tử nhất của dãy đã nhập (trong trường hợp có nhiều dãy con liên tiếp thỏa mãn thì đưa ra màn hình dãy con liên tiếp bắt đầu bằng số nguyên nhỏ nhất).

+ Dòng thứ hai: ghi số phần tử của dãy con liên tiếp tìm được.

 

doc 4 trang hapham91 4382
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Tin học - Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Lớp 9 cấp tỉnh - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT huyện Đoan Hùng (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
HUYỆN ĐOAN HÙNG
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Tin học
Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm: 02 trang
TỔNG QUAN BÀI THI
Câu
File chương trình
Chú ý
Câu 1
CAU1.*
Phần mở rộng .* là: .pas đối với NNLT Pascal; .cpp đối với NNLT C++ hoặc .C đối với NNLT C.
Câu 2
CAU2.*
Câu 3
CAU3.*
Lập trình giải các bài toán sau (thời gian chạy tối đa cho mỗi bài là 15 giây):
Câu 1. Số thứ n (8 điểm) 
Người ta viết liên tục, sát nhau các số 3, 6, 9, 12, 15, , 2010, 2013 được một số sau: A= 3691215 20102013. Hãy tìm chữ số thứ của số A.
Yêu cầu: Nhập từ bàn phím số nguyên . Đưa ra kết quả màn hình chữ số thứ (từ trái qua phải) của số A.
Ví dụ:
Nhập vào số n
Kết quả màn hình
3
Chu so thu 3 la : 9
7
Chu so thu 7 la : 5
Câu 2. Dãy số dương lớn nhất (8 điểm)
	Dãy con liên tiếp của dãy là dãy mà các phần tử của nó là các phần tử liên tiếp nhau của dãy . Ví dụ: dãy là dãy con liên tiếp của dãy . Hãy tìm dãy con liên tiếp các số dương có nhiều phần tử nhất của dãy gồm số nguyên khác nhau cho trước.
Yêu cầu: Nhập từ bàn phím số phần tử và dãy số nguyên khác nhau , , , với ; trong dãy có ít nhất một số nguyên dương.
Đưa ra màn hình 2 dòng: 
+ Dòng thứ nhất: ghi dãy con liên tiếp các số dương có nhiều phần tử nhất của dãy đã nhập (trong trường hợp có nhiều dãy con liên tiếp thỏa mãn thì đưa ra màn hình dãy con liên tiếp bắt đầu bằng số nguyên nhỏ nhất).
+ Dòng thứ hai: ghi số phần tử của dãy con liên tiếp tìm được.
Ví dụ:
Nhập vào
Kết quả màn hình
Cac phan tu: 3
So phan tu: 1
Cac phan tu: 1 4
So phan tu: 2
Câu 3. Số nguồn (4 điểm)
Một số nguyên dương được gọi là số nguồn của số nguyên nếu là tổng của với các chữ số của nó. Ví dụ: sẽ là số nguồn của số (vì ). Có những số nguyên dương không có số nguồn và có số lại có nhiều số nguồn. Ví dụ: số 7 thì không có số nguồn, còn số 216 có 2 số nguồn là 198 và 207.
Cho số nguyên dương . Hãy tìm số nguồn nhỏ nhất của nó.
Yêu cầu: Nhập từ bàn phím số nguyên dương (). Đưa ra kết quả màn hình số nguồn nhỏ nhất của số , nếu không có số nguồn thi ghi “Khong co so nguon”.
Ví dụ:
Nhập vào
Kết quả màn hình
7
Khong co so nguon
216
So nguon nho nhat la: 198
–––––––––––––––––– HẾT ––––––––––––––––––
Họ tên thí sinh: ........... SBD: ..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, dữ liệu nhập vào là đúng đắn không cần kiểm tra.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN ĐOAN HÙNG
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Tin học
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
(Hướng dẫn chấm gồm: 01 trang)
Câu 1. (8 điểm) Có 8 test tương ứng với 8,0 điểm (đúng 1 test được 1,0 điểm)
Test
Nhập vào số n
Kết quả màn hình
Điểm
1
1
Chu so thu 1 la : 3
1 điểm
2
3
Chu so thu 3 la : 9
1 điểm
3
10
Chu so thu 10 la : 2
1 điểm
4
34
Chu so thu 34 la : 5
1 điểm
5
100
Chu so thu 100 la : 1
1 điểm
6
143
Chu so thu 143 la : 8
1 điểm
7
1024
Chu so thu 1024 la : 1
1 điểm
8
1915
Chu so thu 1915 la : 3
1 điểm
Câu 2. (8 điểm) Có 4 test tương ứng với 8,0 điểm (mỗi 1 test được 2,0 điểm)
Test
Nhập vào số n
Kết quả màn hình
Điểm
1
Cac phan tu: 1
1 điểm
So phan tu: 1
1 điểm
2
Cac phan tu: 1 5
1 điểm
So phan tu: 2
1 điểm
3
Cac phan tu: 3 5 8 2
1 điểm
So phan tu: 4
1 điểm
4
Cac phan tu: 5 1 9 20
1 điểm
So phan tu: 4
1 điểm
Câu 3. (4 điểm) Có 4 test tương ứng với 4,0 điểm (đúng 1 test được 1,0 điểm)
Test
Nhập vào số n
Kết quả màn hình
Điểm
1
5
Khong co so nguon
1 điểm
2
8
So nguon nho nhat la : 4
1 điểm
3
216
So nguon nho nhat la : 198
1 điểm
4
9845
So nguon nho nhat la : 9823
1 điểm
–––––––––––––––––– HẾT ––––

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_mon_tin_hoc_ky_thi_chon_doi_tuyen_du_thi_hoc_sinh_gio.doc