Đề thi môn Tin học - Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Lớp 9 dự thi cấp tỉnh - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Cẩm Khê (có đáp án)

Đề thi môn Tin học - Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Lớp 9 dự thi cấp tỉnh - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Cẩm Khê (có đáp án)

TỔNG QUAN CHUNG

Câu 1 Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi được phát và nộp lại cho cán bộ coi thi

Câu 2 Tên file bài làm đặt là BL2.PAS

Câu 3 Tên file bài làm đặt là BL3.PAS

Câu 1: (4 điểm) Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ Pascal sau:

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Có phải nhập dữ liệu để chạy chương trình này không ? .

Chương trình chứa vòng lặp có bước lặp như thế nào? .

Chương trình sẽ dừng lại khi : i = . s = .

Viết chương trình bằng ngôn Pascal để giải bài toán ở các câu 2; 3.

Câu 2: (8 điểm)

Em hãy viết chương trình thực hiện các việc sau:

Nhập vào hai số nguyên dương từ bàn phím. Sau đó viết ra màn hình:

1. Ước số chung lớn nhất của hai số đó.

2. Bội số chung nhỏ nhất của hai số đó.

Ví dụ:

 

doc 5 trang hapham91 3441
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Tin học - Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Lớp 9 dự thi cấp tỉnh - Năm học 2012-2013 - Phòng GD & ĐT Cẩm Khê (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CẨM KHÊ
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 9 DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
 ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Tin học
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể giao đề)
Đề thi có 02 trang
TỔNG QUAN CHUNG
Câu 1
Thí sinh làm bài ra tờ giấy thi được phát và nộp lại cho cán bộ coi thi
Câu 2
Tên file bài làm đặt là BL2.PAS
Câu 3
Tên file bài làm đặt là BL3.PAS
Câu 1: (4 điểm) Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ Pascal sau:
Program kiemtra;
Var i,s:integer;
Begin
 i:=0; s:=0;
 Repeat
	i:=i+1;
	If (i mod 2 =0) and (s<20) then s:=s+5
	Else s:= s-3;
 Until (i>15) or (s mod 10 =0);
 Writeln(‘ s = ‘, s);
 End.
Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Có phải nhập dữ liệu để chạy chương trình này không ?
....................................................
Chương trình chứa vòng lặp có bước lặp như thế nào?
.....................................................
Chương trình sẽ dừng lại khi :
i = .............
s = .............
Viết chương trình bằng ngôn Pascal để giải bài toán ở các câu 2; 3.
Câu 2: (8 điểm) 
Em hãy viết chương trình thực hiện các việc sau:
Nhập vào hai số nguyên dương từ bàn phím. Sau đó viết ra màn hình:
Ước số chung lớn nhất của hai số đó.
Bội số chung nhỏ nhất của hai số đó.
Ví dụ:
Nhập hai số 
Kết quả ra màn hình
12 33
Uoc so chung lơn nhat: 3
Boi so chung nho nhat: 132
Câu 3: (8 điểm) 
	Từ một số nguyên Y có thể biến đổi thành số nguyên X nhờ hai phép biến đổi sau:
Phép biến đổi 1: Y=Y-X nếu Y>X;
Phép biến đổi 2: Y=Y + 1 nếu Y<X.
Yêu cầu: Cho hai số nguyên X và Y. Có thể biến đổi Y thành X được hay không? Trong trường hợp có thể, tìm tổng số phép biến đổi? 
Dữ liệu vào từ bàn phím 2 số nguyên X và Y khác nhau.
Kết quả: Đưa ra màn hình tổng số phép biến đổi tìm được trong trường hợp có thể; số -1 nếu không biến đổi được.
Ví dụ: 
Nhập x, y
Kết quả
10 97
12
------------ Hết ----------------
Họ và tên thí sinh: .. Số báo danh: ..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CẨM KHÊ
KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 9 DỰ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2012-2013
Môn: Tin học
Chủ tịch HĐ chấm thi
ghi số phách
Phần thí sinh ghi
Họ và tên thí sinh: 
Sinh ngày . tháng . Năm 20 ..
Số báo danh: 
Học sinh trường THCS 
Cán bộ coi thi số 1: ............................................. Cán bộ coi thi số 2: .............................................
Cắt phách theo đường kẻ này
Chủ tịch HĐ chấm thi
ghi số phách
Điểm bài thi
Giám khảo 1: .
Giám khảo 2: .
Bằng chữ
Bằng số
Phần bài làm của thí sinh
 Câu 1: 
Có phải nhập dữ liệu để chạy chương trình này không ?
....................................................
Chương trình chứa vòng lặp có bước lặp như thế nào?
.....................................................
Chương trình sẽ dừng lại khi :
i = .............
s = .............
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn: Tin Học
Năm học 2012-2013
--------------------------
Câu 1: (4 điểm) 
Có phải nhập dữ liệu để chạy chương trình này không ?
Không
Chương trình chứa vòng lặp có bước lặp như thế nào?
Vòng lặp có bước lặp xác định
Chương trình sẽ dừng lại khi :
i = 10
s = 10
	Mỗi trường hợp đúng: 1 điểm
Câu 2: (8 điểm)
Test
Nhập vào 2 số nguyên dương
Kết quả ra màn hình
Điểm
1
2 2
Uoc so chung lơn nhat: 2
Boi so chung nho nhat: 2
2=1+1
2
3 7
Uoc so chung lơn nhat: 1
Boi so chung nho nhat: 21
2
3
100 35
Uoc so chung lơn nhat: 5
Boi so chung nho nhat: 700
2
4
1275 3681
Uoc so chung lơn nhat: 3
Boi so chung nho nhat: 1564425
2
5
121 19
Uoc so chung lơn nhat: 1
Boi so chung nho nhat: 2299
2
Câu 3: (8 điểm) 
Test
Nhập vào từ bàn phím hai số nguyên X, Y
Tổng số phép biến đổi 
(KQ trên MH)
Điểm
1
10 10
0
1
2
7 197
34
1
3
57 50
7
1
4
2 2011
1006
1
5
2011 3
2008
1
6
32759 32767
32752
1
7
-15 100
-1
1
8
15 -100
115
1
9
-15 -100
85
1
10
-100 -15
-1
1
Lưu ý: Câu 1: Chấm trên giấy thi bài làm của học sinh.
	Câu 2, 3 chấm bằng máy. Học sinh làm đúng test nào tính điểm test ấy, không có kết quả gần đúng
1. Trong tep tin em gửi có đủ cả Hướng dẫn chấm thi;
2. Đề dành cho học sinh gồm 3 trang đầu, 2 trang đề và 1 trang học sinh làm bài câu 1 vào đó.
3. Kết thúc buổi thi: Thu 1 tờ bài làm của học sinh phát kèm đề (trang 3); in bài làm của học sinh trên giấy và kẹp cùng tờ bài làm trang 3.
4. Bài làm của mỗi học sinh được ghi trên 01 đĩa CD.
Có gì mắc, Anh cứ hỏi.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_mon_tin_hoc_ky_thi_chon_doi_tuyen_hoc_sinh_gioi_lop_9.doc