Bộ 10 đề kiểm tra 15 phút môn Tin học Lớp 9 - Học kỳ I - Năm học 2019-2020 (có đáp án)

Bộ 10 đề kiểm tra 15 phút môn Tin học Lớp 9 - Học kỳ I - Năm học 2019-2020 (có đáp án)

Câu 1: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao

chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng có dây

B. Mạng không dây

C. Mạng LAN

D. Mạng WAN

Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,.

B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera,

C. Chrome, Opera, Word, Excel,.

D. FireFox, Chrome, Opera, Word,.

Câu 3: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. Pascal

B. html

C. thnl

D. thml

pdf 18 trang hapham91 3421
Bạn đang xem tài liệu "Bộ 10 đề kiểm tra 15 phút môn Tin học Lớp 9 - Học kỳ I - Năm học 2019-2020 (có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 1 
BỘ 10 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC 9 
CÓ ĐÁP ÁN 
1. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 1 
TRƢỜNG THCS PHAN HUY CHÚ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Internet là gì? 
A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính 
B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
Câu 2: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với 
nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu với máy in. Theo em, được xếp vào những 
loại mạng nào? 
A. Mạng WAN và mạng LAN 
B. Mạng không dây 
C. Mạng có dây 
D. Mạng LAN 
Câu 3: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì? 
A. Là mô hình khách-chủ (server-client) 
B. Máy chủ (server) 
C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation) 
D. Máy trạm (client, workstation) 
Câu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào? 
A. html 
B. thnl 
C. Pascal 
D. thml 
Câu 5: Nêu một số máy tìm kiếm? 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 2 
A. 
B. 
C. Cả A và B đều đúng 
D. Cả A và B đều sai 
Câu 6: Kể tên một số trình duyệt web? 
A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,... 
B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera, 
C. Chrome, Opera, Word, Excel,... 
D. FireFox, Chrome, Opera, Word,... 
Câu 7: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào? 
A. Lacal Area Network 
B. Local Are Network 
C. Locel Area Networld 
D. Local Area Network 
Câu 8: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính: 
A. Máy tính,dây dẫn, modem và dây điện thoại 
B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối 
C. Máy tính và internet 
D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in 
Câu 9: Mạng WAN được viết tắt của các từ nào? 
A. Wede Area Network 
B. World Area Networld 
C. Work Are Network 
D. Wide Area Network 
Câu 10: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao 
chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? 
A. Mạng WAN 
B. Mạng không dây 
C. Mạng LAN 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 3 
D. Mạng có dây 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 1 
1.C 2.D 3.A 4.A 5.C 
6.B 7.D 8.B 9.D 10.A 
2. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 2 
TRƢỜNG THCS QUANG TRUNG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Internet là gì? 
A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính 
B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
Câu 2: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để 
chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, đây là những loại mạng nào? 
A. Mạng WAN và mạng LAN 
B. Mạng không dây 
C. Mạng có dây 
D. Mạng LAN 
Câu 3: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì? 
A. Máy trạm. 
B. Là mô hình khách-chủ. 
C. Máy chủ. 
D. Máy chủ và Máy trạm. 
Câu 4: Nêu một số máy tìm kiếm? 
A. 
B. 
C. Cả A và B đều sai 
D. Cả A và B đều đúng 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 4 
Câu 5: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao 
chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? 
A. Mạng không dây 
B. Mạng WAN 
C. Mạng LAN 
D. Mạng có dây 
Câu 6: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào? 
A. Lacal Area Network 
B. Local Are Network 
C. Locel Area Networld 
D. Local Area Network 
Câu 7: Kể tên một số trình duyệt web? 
A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,... 
B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera, 
C. Chrome, Opera, Word, Excel,... 
D. FireFox, Chrome, Opera, Word,... 
Câu 8: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính: 
A. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại 
B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối 
C. Máy tính và internet 
D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in 
Câu 9: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào? 
A. Pascal 
B. thnl 
C. html 
D. thml 
Câu 10: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên 
Internet được gọi là: 
A. Trình duyệt web; 
B. Trình lướt web; 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 5 
C. Trình thiết kế web; 
D. Trình soạn thảo web. 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C D B D B D B B C A 
3. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 3 
TRƢỜNG THCS CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao 
chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? 
A. Mạng có dây 
B. Mạng không dây 
C. Mạng LAN 
D. Mạng WAN 
Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web? 
A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,... 
B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera, 
C. Chrome, Opera, Word, Excel,... 
D. FireFox, Chrome, Opera, Word,... 
Câu 3: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào? 
A. Pascal 
B. html 
C. thnl 
D. thml 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 6 
Câu 4: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với 
nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu với máy in. Theo em, được xếp vào những 
loại mạng nào? 
A. Mạng LAN 
B. Mạng không dây 
C. Mạng có dây 
D. Mạng WAN và mạng LAN 
Câu 5: Internet là gì? 
A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính 
B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
Câu 6: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì? 
A. Máy trạm (client, workstation) 
B. Máy chủ (server) 
C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation) 
D. Là mô hình khách-chủ (server-client) 
Câu 7: Nêu một số máy tìm kiếm? 
A. 
B. 
C. Cả A và B đều đúng 
D. Cả A và B đều sai 
Câu 8: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào? 
A. Local Area Network 
B. Local Are Network 
C. Locel Area Networld 
D. Lacal Area Network 
Câu 9: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính: 
A. Máy tính,dây dẫn, modem và dây điện thoại 
B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 7 
C. Máy tính và internet 
D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in 
Câu 10: Mạng WAN được viết tắt của các từ nào? 
A. Wede Area Network 
B. World Area Networld 
C. Work Are Network 
D. Wide Area Network 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 3 
1.D 2.B 3.B 4.A 5.C 
6.D 7.C 8.A 9.B 10.D 
4. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 4 
TRƢỜNG THCS LONG SƠN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên 
Internet được gọi là: 
A. Trình duyệt web; 
B. Trình lướt web; 
C. Trình thiết kế web; 
D. Trình soạn thảo web. 
Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web? 
A. Cốc cốc, FireFox, yahoo, google,... 
B. Cốc cốc, FireFox, Chrome, Opera, 
C. Chrome, Opera, Word, Excel,... 
D. FireFox, Chrome, Opera, Word,... 
Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao 
chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? 
A. Mạng không dây 
B. Mạng WAN 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 8 
C. Mạng LAN 
D. Mạng có dây 
Câu 4: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để 
chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, đây là những loại mạng nào? 
A. Mạng WAN và mạng LAN 
B. Mạng không dây 
C. Mạng có dây 
D. Mạng LAN 
Câu 5: Internet là gì? 
A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính 
B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
Câu 6: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì? 
A. Máy trạm. 
B. Là mô hình khách-chủ. 
C. Máy chủ. 
D. Máy chủ và Máy trạm. 
Câu 7: Nêu một số máy tìm kiếm? 
A. 
B. 
C. Cả A và B đều sai 
D. Cả A và B đều đúng 
Câu 8: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào? 
A. Lacal Area Network 
B. Local Are Network 
C. Locel Area Networld 
D. Local Area Network 
Câu 9: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính: 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 9 
A. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối 
B. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại 
C. Máy tính và internet 
D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in 
Câu 10: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào? 
A. Pascal 
B. thnl 
C. html 
D. thml 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A B B D C B D D A C 
5. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 5 
TRƢỜNG THCS MINH LONG ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên 
Internet được gọi là: 
A. Trình duyệt web; 
B. Trình lướt web; 
C. Trình thiết kế web; 
D. Trình soạn thảo web. 
Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web? 
A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google, 
B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator, 
C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel, 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 10 
D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, 
Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để sao 
chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? 
A. Mạng không dây 
B. Mạng WAN 
C. Mạng LAN 
D. Mạng có dây 
Câu 4: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để 
chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, đây là những loại mạng nào? 
A. Mạng WAN và mạng LAN 
B. Mạng không dây 
C. Mạng có dây 
D. Mạng LAN 
Câu 5: Internet là gì? 
A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính 
B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
Câu 6: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì? 
A. Máy trạm 
B. Là mô hình khách-chủ 
C. Máy chủ 
D. Máy chủ và Máy trạm 
Câu 7: Nêu một số máy tìm kiếm? 
A. 
B. 
C. 
D. Cả 3 đều đúng 
Câu 8: Mạng LAN được viết tắt của các từ nào? 
A. Lacal Area Network 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 11 
B. Local Are Network 
C. Locel Area Networld 
D. Local Area Network 
Câu 9: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính: 
A. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại 
B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối 
C. Máy tính và internet 
D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in 
Câu 10: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào? 
A. Pascal B. thnl C. html D. thml 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 5 
1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 
6.B 7.D 8.D 9.B 10.C 
6. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 6 
TRƢỜNG THCS MINH TIẾN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Với thƣ điện tử, ta có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào sau đây? 
A. Hình ảnh; 
B. Video; 
C. Âm thanh; 
D. Tất cả đều đúng. 
Câu 2: Trang web GOOGLE làm đƣợc việc gì sau đây? 
A. Có thể tìm kiếm được mọi thông tin theo yêu cầu của người dùng. 
B. Liệt kê danh sách các trang web liên quan đến chủ đề cần tìm thông qua từ khóa. 
C. Chỉ tìm được thông tin dạng văn bản, không tìm được thông tin dạng hình ảnh. 
D. Tất cả đều sai. 
Câu 3: Dịch vụ nào dƣới dây là dịch vụ trên Interner? 
A. Tổ chức và khai thác thông tin; B. Thư điện tử; 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 12 
C. Gửi bưu phẩm; D. A và B. 
Câu 4: Hệ thống máy tính đƣợc kết nối trong phạm vi 1 văn phòng thuộc mạng nào 
dƣới đây? 
A. Mạng có dây. B. Mạng diện rộng C. Mạng cục bộ D. Mạng không dây 
Câu 5: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng 
máy tính: 
A. Thiết bị đầu cuối B. Môi trường truyền dẫn 
C. Thiết bị kết nối mạng D. Giao thức truyền thông. 
Câu 6: Trình duyệt web là: 
A. một siêu văn bản B. một website 
C. một trang web D. phần mềm dùng để truy cập trang web. 
Câu 7: Trong mô hình mạng khách - chủ, các máy tính đƣợc phân thành: 
A. Máy trạm và máy con. B. Máy chủ và máy trạm; 
C. Máy chủ và máy in; D. Máy trạm và chuột; 
Câu 8: Phân chia mạng cục bộ và mạng diện rộng dựa vào tiêu chí nào? 
A. Thiết bị đầu cuối B. Phạm vi địa lý của mạng máy tính 
C. Môi trường truyền dẫn D. Tất cả đều sai 
Câu 9: Mạng WAN đƣợc viết tắc của các từ nào? 
A. Wede Area Network B. World Area Networld 
C. Work Are Network D. Wide Area Network 
Câu 10: Khi muốn biết thêm một thông tin nào đó thì em sử dụng dịch vụ nào sau 
đây trên Internet? 
A. Tìm kiếm thông tin trên Internet B. Thư điện tử. 
C. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web. D. Hội thảo trực tuyến. 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 6 
1.D 2.A 3.B 4.C 5.C 
6.D 7.B 8.B 9.D 10.A 
7. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 7 
TRƢỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 13 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát? 
A. 
B. @ 
C. @ 
D. @ 
Câu 2: Kể tên một số trình duyệt web? 
A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google, 
B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator, 
C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel, 
D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, 
Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể 
sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? 
A. Mạng không dây B. Mạng WAN 
C. Mạng LAN D. Mạng có dây 
Câu 4: Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với 
nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, được xếp vào những loại 
mạng nào? 
A. Mạng WAN và mạng LAN B. Mạng không dây 
C. Mạng có dây D. Mạng LAN 
Câu 5: Internet là gì? 
A. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính 
B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
D. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới. 
Câu 6: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì? 
A. Máy trạm (client, workstation) 
B. Máy chủ (server) 
C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation) 
D. Là mô hình khách-chủ (server-client) 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 14 
Câu 7: Nêu một số máy tìm kiếm? 
A. Cả 3 đều đúng B. 
C. D. 
Câu 8: Mạng LAN được viết tắc của các từ nào? 
A. Lacal Area Network B. Local Are Network 
C. Locel Area Networld D. Local Area Network 
Câu 9: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính 
A. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại 
B. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn và thiết bị đầu cuối 
C. Máy tính và internet 
D. Máy tính, dây cáp mạng và máy in 
Câu 10: Mạng WAN được viết tắc của các từ nào? 
A. Wede Area Network B. World Area Networld 
C. Work Are Network D. Wide Area Network 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D B B D C D A D B D 
8. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 8 
TRƢỜNG THCS DƢƠNG VAN THÌ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Dịch vụ thư điện tử cung cấp các chức năng chính nào? 
Câu 2: Địa chỉ thư điện tử gồm mấy phần? Cho ví dụ minh hoạ? 
Câu 3: Để nhận thư điện tử em thực hiện những bước nào? 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 8 
Câu 1: 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 15 
- Mở và xem danh sách các thư đã nhận được lưu trong hộp thư. 
- Mở và đọc các nội dung của một thư cụ thể. 
- Soạn và gởi thư cho 1 người hoặc nhiều người. 
- Trả lời thư. 
- Chuyển tiếp thư cho một người khác. 
Câu 2: 
- Địa chỉ thư điện tử gồm 2 phần, được phân cách nhau bởi ký hiệu @ 
- Phần trước ký hiệu @ là tên đăng nhập 
- Phần sau ký hiệu @ là tên máy chủ lưu hộp thư của nhà cung cấp dịch vụ. 
- Ví dụ: abc@yahoo.com 
Câu 3: 
- Truy cập vào trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử; (1 đ) 
- Đăng nhập vào hộp thư điện tử bằng cách gõ tên đăng nhập , mật khẩu rồi nhấn Enter. 
9. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 9 
TRƢỜNG THCS LÊ VĂN TÁM ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Những ý kiến nào dưới đây đúng về văn hoá ứng xử trên mạng: 
A. Có thể hùa theo ý kiến của số đông để phê bình công kích. 
B. Nên công kích một người nào đó mà mình không biết về họ. 
C. Thực hiện hành vi nông nổi để thu hút lượt người xem. 
D. Không nên đưa tin sai sự thật của người khác. 
Câu 2: Cho các bước tìm kiếm thông tin trên Internet, em hãy chọn phương án đúng về 
sắp xếp lại các bước: (1) Xử lí kết quả tìm kiếm. (2) Nhập câu lệnh tìm kiếm. (3) Lựa chọn 
công cụ tìm kiếm. (4) Lưu trữ kết quả tìm kiếm. (5) Xác định yêu cầu tìm kiếm. 
A. (1), (4), (2), (5), (3). 
B. (3), (1), (5), (4), (2). 
C. (5), (3), (2) ,(1), (4). 
D. (4), (5), (1), (3), (2). 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 16 
Câu 3: Theo em bệnh nghiện Internet có thể gây ra những hậu quả nào? 
A. Kết quả học tập tốt. 
B. Trong giờ học thường mệt mỏi, buồn ngủ, đờ đẫn. 
C. Ăn uống điều độ, sức khoẻ tốt. 
D. Tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao. 
Câu 4: Địa chỉ email nào dưới đây là nghiêm túc. 
A. lambinhquehuongtoi@yahoo.com 
B. nguyenducanh2005@gmail.com 
C. hoamuoigio2005@gmail.com 
D. caulacbocuvua1122@yahoo.com 
Câu 5: Em thích chia sẻ những thông tin gì với bạn bè trên Facebook? 
A. Các thông tin liên quan tới học tập, các nguồn tài liệu tham khảo hay cho các môn học. 
B. Các thông tin đang được nhiều người chia sẻ trên mạng mà chưa cần biết đúng hay sai. 
C. Các thông tin đời tư của thầy cô giáo và một số bạn học sinh nổi tiếng trong trường. 
D. Các thông tin về thần tượng của giới trẻ hiện nay. 
Câu 6: Virus máy tính xuất hiện năm nào? 
A. Những năm 80 của thế kỉ XXI. 
B. Những năm 80 của thế kỉ XIV. 
C. Những năm 80 của thế kỉ XXII. 
D. Những năm 80 của thế kỉ XX. 
Câu 7: Cho tình huống sau thuộc tác hại nào: Làm giảm tuổi thọ hoặc định dạng lại ổ cứng, 
bị tê liệt: 
A. Hệ thống bị phá huỷ. 
B. Dự liệu bị phá huỷ. 
C. Dữ liệu bị mã hoá để tống tiền. 
D. Các hiện tượng khó chịu khác. 
Câu 8: Tìm kiếm tài liệu chứa từ “Trung” nhưng không chứa từ “học” em nhập câu lệnh tìm 
kiếm nào? 
A. “Trung” and “học” . 
B. Trung + học 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 17 
C. “Trung”-“học”. 
D. “Trung” or “học”. 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 
D C B B A D A C 
1. Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 9 – Số 10 
TRƢỜNG THCS ĐỐNG ĐA ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 
MÔN TIN HỌC 9 
NĂM HỌC 2019-2020 
Câu 1: Các thành phần cơ bản của mạng máy tính là gì? 
a) Máy tính, máy in, chuột, bàn phím 
b) Môi trường truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối mạng 
c) Máy tính, dây dẫn, chuột, bàn phím 
d) Môi trường truyền dẫn, các thiết bị đầu cuối, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền 
thông 
Câu 2: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở Quảng Nam có thể đƣợc 
xếp vào loại mạng nào? 
a) Mạng có dây b) Mạng không dây c) Mạng LAN d) Mạng WAN 
Câu 3: Dịch vụ nào của Internet đƣợc nhiều ngƣời sử dụng nhất để xem thông tin 
a) Tổ chức và khai thác thông tin trên Web 
b) Tìm kiếm thông tin trên Internet 
c) Thư điện tử 
d) Thương mại điện tử 
Câu 4: Khi đặt mua bộ quần áo qua Internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào? 
a) Tổ chức và khai thác thông tin trên Web 
b) Tìm kiếm thông tin trên Internet 
c) Thư điện tử 
d) Thương mại điện tử 
 Website: www.eLib.vn | Facebook: eLib.vn 
eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 18 
Câu 5: Lợi ích của thƣ điện tử là gì? 
a) Chi phí thấp b) Thời gian chuyển thư nhanh 
c) Có thể gửi kèm tệp d) Cả 3 ý trên 
Câu 6: Trong các địa chỉ dƣới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thƣ điện tử? 
a) ngocanhnq@gmail b) thanghoacomputer@gmail.com 
c) Google.com.vn d) Yahoo.com.vn 
Câu 7: Trong các địa chỉ dƣới đây, địa chỉ nào là địa chỉ website? 
a) ngocanhnq@gmail b) thanghoacomputer@gmail.com 
c) facebook.com.vn d) computer@gmail.com 
Câu 8: trang web đƣợc mở ra đầu tiên khi truy cập một website gọi là gì? 
a) Trang chủ b) Trang website c) Trang tin d) Mạng WAN 
Câu 9: Virus máy tính là gì? 
a) Một loại Virus 
b) Chương trình máy tính 
c) Thư điện tử 
d) từ khóa 
Câu 10: Các tác hại của virus máy tính là 
a) Đánh cắp dữ liệu b)Tiêu tốn tài nguyên hệ thống. 
c) Phá huỷ dữ liệu. d) a,b,c đều đúng 
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1 – SỐ 10 
1.D 2.D 3.A 4.D 5.D 
6.B 7.C 8.A 9.B 10.D 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbo_10_de_kiem_tra_15_phut_mon_tin_hoc_lop_9_hoc_ky_i_nam_hoc.pdf