Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 14 - Tiết 53+54: Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh)

Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 14 - Tiết 53+54: Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh)

I /. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :Giúp HS

 - Cảm nhận được vẽ đẹp trong sáng, đằm thắm của những kỉ niệm về tuổi thơ, tình cảm bà cháu được thể hiện trong bài thơ

 - Thấy được nghệ thuật biểu hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả qua những chi tiết tự nhiên, bình dị của bài thơ.

II /. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 1/. PHƯƠNG TIỆN :

 GV : SGK, SGV, Tranh chân dung tác giả, ảnh bà đang khum soi trứng .

 HS: SGK, soạn bài trước, vở ghi

 2/. PHƯƠNG PHÁP: đọc sáng tạo, nêu vấn đề, phân tích ,tổng hợp, trực quan

III /. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

 1. Ổn định lớp :

2. Kiểm tra bài cũ :4

 - Đọc thuộc lòng khuyên âm và dịch thơ bài thơ «Rằm tháng giêng? Qua bài thơ em thấy hình tượng Bác Hồ như thế nào?

 - Nêu nội dung ý nghĩa và đặc sắc nghệ thuạt của bài thơ cảnh khuya?

 3. Dạy bài mới:

 a/. Giới thiệu bài mới :1 Nếu như tác giả HCM có cảm xúc từ cảnh thiên nhiên như tiếng suối, ánh trăng . . . thì tác giả Xuân Quỳnh lại xúc cảm từ am vang tiếng gà giản dị giữa buổi trưa.Vậy cảm xúc đó thế nào? Nỗi niềm của tác giả? Chúng ta cùng tìm hiểu bài thơ «Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh » .

 

doc 10 trang hapham91 27/04/2021 2300
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn Lớp 7 - Tuần 14 - Tiết 53+54: Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 14 / Tieát 53, 54 VAÊN BAÛN
Ngaøy daïy :Thöù 2: ngaøy 16 / 11 / 2009 
TIEÁNG GAØ TRÖA
 ( XUAÂN QUYØNH )
I /. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT :Giuùp HS
 - Caûm nhaän ñöôïc veõ ñeïp trong saùng, ñaèm thaém cuûa nhöõng kæ nieäm veà tuoåi thô, tình caûm baø chaùu ñöôïc theå hieän trong baøi thô 
 - Thaáy ñöôïc ngheä thuaät bieåu hieän tình caûm, caûm xuùc cuûa taùc giaû qua nhöõng chi tieát töï nhieân, bình dò cuûa baøi thô.
II /. PHÖÔNG TIEÄN VAØ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC 	
 1/. PHÖÔNG TIEÄN :
 GV : SGK, SGV, Tranh chaân dung taùc giaû, aûnh baø ñang khum soi tröùng .
 HS: SGK, soaïn baøi tröôùc, vôû ghi
 2/. PHÖÔNG PHAÙP: ñoïc saùng taïo, neâu vaán ñeà, phaân tích ,toång hôïp, tröïc quan 
III /. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:
 1. OÅn ñònh lôùp :
2. Kieåm tra baøi cuõ :4’
 - Ñoïc thuoäc loøng khuyeân aâm vaø dòch thô baøi thô « Raèm thaùng gieâng? Qua baøi thô em thaáy hình töôïng Baùc Hoà nhö theá naøo ?
 - Neâu noäi dung yù nghóa vaø ñaëc saéc ngheä thuaït cuûa baøi thô caûnh khuya ? 
 3. Daïy baøi môùi:
 a/. Giôùi thieäu baøi môùi :1’ Neáu nhö taùc giaû HCM coù caûm xuùc töø caûnh thieân nhieân nhö tieáng suoái, aùnh traêng . . . thì taùc giaû Xuaân Quyønh laïi xuùc caûm töø am vang tieáng gaø giaûn dò giöõa buoåi tröa.Vaäy caûm xuùc ñoù theá naøo ? Noãi nieàm cuûa taùc giaû ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi thô « Tieáng gaø tröa – Xuaân Quyønh » .
 b/. Tieán trình toå chöùc caùc hoaït ñoäng
Tg
	Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
Noäi dung
5’
4’
5’
6’
7’
7’
2’
4’
20’
10’
5’
4’
Hoaït ñoäng 1 : Ñoïc hieåu chuù thích 
GV: HS ñoïc chuù thích ˜ SGK trg 150 .
GV: Treo hình chaân dung Xuaân Quyønh .
Hoûi: Neâu hieåu bieát cuûa em veà taùc giaû Xuaân Quyønh ?
GV: Nhaän xeùt-chæ vaøo tranh giôùi thieäu theâm; cho HS ghi yù chính
Hoûi: Vb tieáng gaø tröa ñöôïc saùng taùc trong thôøi gian naøo? Trích töø taäp thô naøo cuûa XQ ?
GV: Nhaän xeùt, giôùi thieäu theâm .
GV: HD HS ñoïc baøi thô .
Löu yù :-nhòp 3/2, 2/3, 1/2/2; nhaán maïnh ñieäp caâu - ñieäp ngöõ : tieáng gaø tröa ôû ñaàu caùc ñoaïn 2, 3, 4, 7 .
- Ñoïc gioïng vui, boài hoài, phaân bieät lôøi maéng yeâu cuûa baø vôùi lôøi keå, taû tröõ tình cuûa nhaø thô-trong vai anh boä ñoäi ñang nhôù nhaø, nhôù baø, nhôù queâ .
- GV: ñoïc moät laàn .
- GV: cho 2 HS ñoïc laïi .
-GV: Treo baûng phuï noäi dung baøi thô .
* Nhaän xeùt caùch ñoïc HS .
- GV: gôïi yù HS giaûi thích töø khoù trong baøi thô .
Hoûi : Baøi thô thuoäc theå thô gì ?
GV: Lieân heä giôùi thieäu theâm theå thô naêm chöõ ñaõ hoïc ôû VB “Ñeâm nay Baùc khoâng nguû” lôùp 6 .
-GV: HD HS tìm maïch caûm xuùc cuûa baøi thô .
Hoûi : Caûm höùng cuûa taùc giaû trong baøi thô ñöôïc khôi gôïi töø söï vieäc gì ? Maïch caaûm xuùc trong baøi thô dieãn bieán nhö theá naøo ?
GV: Treo tranhï baø khum soi tröùng cho HS quan saùt 
GV: Nhaän xeùt, choát yù – chuyeån yù .
Hoaït ñoäng 2 : Ñoïc – hieåu vaên baûn .
GV: cho HS ñoïc laïi 2 khoå thô ñaàu .
Hoûi: Theo em taïi sao taùc giaû laïi ñaët teân baøi thô laø Tieáng gaø tröa ?
Hoûi: Cuïm töø “ tieáng gaø tröa” ñöôïc nhaéc laïi maáy laàn trong baøi thô?
Hoûi: Taùc giaû laëp laïi nhö theá coù taùc duïng gì ?
GV: Nhaän xeùt, choát yù, lieân heä dieäp ngöõ ôû tieát 55.
Hoûi: Töø “nghe” ôû khoå thô thöù nhaát ñöôïc laëp laïi maáy laàn. Nhaéc laïi nhö theá nhaèm nhaén maïnh ñieàu gì?
GV: Lieân heä kieán thöùc lôùp 6 (aån duï chuyeån ñoåi caûm giaùc)
Hoûi: Töø “naøy” ôû khoå thô thöù 2 ñöôïc laäp laïi maáy laàn.Noù noùi leân ñieàu gì?
Hoûi: Qua söï caûm nhaän treân. Em thaáy tieáng gaø tröa coù yù nghóa nhö theá naøo vôùi ngöôøi chieán só?
GV: Nhaän xeùt, tích hôïp tieáng Vieät (ÑN)– Chuyeån yù
GV: Cuûng coá tieát 1, daën doø chuaån bò tieát 2 cuûa baøi . 
GV: Cho HS ñoïc tieáp khoå thô 3,4,5,6
Hoûi: Töø ñaàu ñeán cuoái baøi thô söng hoâ cuûa chuû theå vaø nhaân vaät tröõ tình coù söï thay ñoåi môùi nhö theá naøo ?
Hoûi: Söï thay ñoåi naøy goùp phaàn laøm thay ñoåi gioïng ñieäu tröõ tình cuûa baøi thô ra sao?
Hoûi : Hình baø hieän leân qua nhöõng kæ nieäm gì ?
Hoûi: Qua nhöõng kí öùc treân ta thaáy ñöôïc tình caûm cuûa nhöõng ñöùa chaùu ñoái vôùi baø nhö theá naøo ?
GV: Nhaän xeùt, khaùi quaùt – chuyeån yù .
GV: Cho HS ñoïc 2 khoå thô cuoái .
Hoûi: Em hieåu caâu “giaác nguû hoàng saéc tröùng laø nhö theá naøo” ?
Hoûi: Qua khoå thô cuoái cuûa baøi thô, caùc em coù caûm nhaän gì veà tình caûm gia ñình, tình yeâu queâ höông, toå quoác .
GV: Nhaän xeùt, khaùi quaùt – chuyeån yù .
Hoaït ñoäng 3: HD HS thöïc hieän phaàn toång keát .
GV: Neâu caâu hoûi, yeâu caàu HS ñoïc vaø suy nghó noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô .
Hoûi : Em haõy neâu nhaän xeùt noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô ?
GV: nhaän xeùt – Khaùi quaùt
Hoaït ñoäng 4 : luyeän taäp 
- Ñoïc phaàn chuù thích 
- Quan saùt .
- Xuaân Quyønh (1942-1988) queâ ôû Haø Taây, laø nhaø thô xuaát saéc trong thô hieän ñaïi Vieät Nam.
- Laéng nghe – ghi .
- Baøi thô ñöôïc vieát ngaøy 2/7/1965 trong thôøi kì ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Ñeá Quoác Mó, in trong taäp “Hoa doïc chieán haøo” (1968) vaø in laïi trong taäp “ Saân ga chieàu em ñi” (1984). 
- Laéng nghe – ghi .
- Laéng nghe .
- Laéng nghe .
- 2 HS ñoïc vaên baûn theo höôùng daån cuûa GV .
- Quan saùt .
- Laéng nghe ; Giaûi thích .
- Laéng nghe .
- Ñoïc chuù thích ˜ giaûi nghæa töø 
- Theå thô 5 chöõ “nguõ ngoân” 
- Laéng nghe .
- Tìm caûm xuùc cuûa baøi thô :
- Nghe aâm vang tieáng gaø tröa
+ Khoå 1:Tieáng gaø tröa gôïi veà kí öùc tuoåi thô cuûa anh chieán só treû treân ñöôøng haønh quaân .
+ Khoå 2 : Kæ nieäm veà con gaø maùi mô, maùi vaøng .
+ Khoå:3,4,5,6:Kæ nieäm veà baø.
+ Khoå 7,8 :Mô öôùc tuoåi thô vaø mô öôùc hieän taïi cuûa chaùu – ngöôøi chieán só treû . 
- Quan saùt 
- Laéng nghe .
- Ñoïc 2 khoå thô ñaàu .
- Vì Tieáng gaø tröa ñaõ ñi vaøo kí öùc cuûa ngöôøi chieán só .
- 6 laàn, ôû caùc khoå 1,2,3,4,7,8. Ñaõ trôû thaønh ñieäp caâu .
- Nhaán maïnh aán töôïng tieáng gaø tröa vang leân ñaõ trôû thaønh aùm aûnh khôûi ñoäng caûm xuùc cuûa nhaø thô, ñoàng thôøi noù nhö chaát keo, nhö sôïi daây noái lieàn maïch caûm xuùc qua caùc khoå caùc ñoaïn .
- Laéng nghe .
- 3 laàn :nghe chính laø nghe baèng caûm giaùc,nghe baèng taâm töôûng, baèng söï nhôù laïi, baèng hoài öùc traøn veà -> Töø ñoù noù trôû neân tröøu töôïng vaø lan toûa trong taâm hoàn ngöôøi nghe.
- Laéng nghe .
- Laø söï giôùi thieäu ñaày hoà hôûi, vui söôùng, haân hoan, nhö keùo quaù khöù tuoåi thô xa xaêm veà vôùi hieän taïi baây giôø .
- Tieáng gaø tröa vang leân ñaõ trôû thaønh kæ nieäm saâu saéc trong kí öùc tuoåi thô cuûa anh chieán só treû
- Laéng nghe .
- Ñoïc khoå thô 3,4,5,6 .
- Gioïng keå , taû veà hoài nhoû cuûa chuû theå tröõ tình ñaõ hoøa nhaäp vôùi nhaân vaät tröõ tình .
- Nhaân vaät tröõ tình tröïc tieáp troø chuyeän vôùi baø .
+ Lôøi maéng yeâu .
+ Tay baø khum soi tröùng.
+ Ñoâi maét môø ñuïc cuûa baø nhìn veà baàu trôøi muøa ñoâng lo ñaøn gaø toi.
+ Lo cho chaùu .
- Thöông yeâu, gaàn guõi, chaêm soùc, nuoâi döôõng baø .
- Laéng nghe .
- Ñoïc 2 khoå thô cuoái .
- Laø giaácmô tuoåi thô qua giaác nguû ñeïp -> Giaác mô hoàng .
- Tình yeâu queâ höông, ñaát nöôùc gaàn guõi .
- Laéng nghe .
- Döïa vaøo hieåu bieát phaân tích ôû caùc phaàn treân neâu noäi dung, ngheä thuaät baøi thô .
- Traû lôøi
I. Giôùi thieäu chung :
 1/ Taùc giaû :
- Nguyeãn Thò Xuaân Quyønh (1942-1988) queâ ôû tænh Haø Taây.
- Nhaø thô nöõ xuaát saéc trong neàn thô hieän ñaïi Vieät Nam thôøi kì choáng Mó . 
- Thô baø chan chöùa tình caûm gaàn guõi, bình dò, bieåu loä nhöõng rung caûm vaø khaùt voïng cuûa moät traùi tim phuï nöõ chaân thaønh, tha thieát vaø ñaèm thaém .
 2/ Xuaát xöù :Baøi thô ñöôïc saùng taùc (2/7/1965) trong thôøi kì ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán choáng ñeá quoác Mó, in laàn ñaàu trong taäp thô “Hoa doïc chieán haøo” (1968) vaø in laïi trong taäp “ Saân ga chieàu em ñi” (1984). 
3/. Theå thô: 5 chöõ “nguõ ngoân” 
II. Tìm hieåu vaên baûn 
1/. Aâm vang tieáng gaø trong noãi nieàm anh lính treû treân ñöôøng haønh quaân : 
- Töø “nghe” laëp laïi 3 laàn ôû khoå thô thöù 1 trôû neân tröøu töôïng vaø lan toûa trong taâm hoàn ngöôøi nghe .
- Töø “naøy” laø söï giôùi thieäu ñaày hoà hôûi, vui söôùng, haân hoan, nhö keùo quaù khöù tuoåi thô xa xaêm veà vôùi hieän taïi baây giôø .
=> Tieáng gaø tröa vang leân ñaõ trôû thaønh aùm aûnh trong kí öùc tuoåi thô cuûa anh chieán só treû(nhaø thô)
2/. Kæ nieäm veà baø :
- Lôøi maéng yeâu cuûa baø .
- Baøn tay giaø nua cuûa baø khum soi tröùng , choïn nhöõng quaû tröùng toátnhaát cho gaø aáp.
- Ñoâi maét môø ñuïc cuûa baø nhìn veà baàu trôøi muøa ñoâng lo laéng ñaøn gaø con 
- Baø lo cho chaùu teát naêm nay coù khi maát boä quaàn aùo môùi .
=> Tình baø chaùu thieâng lieâng cao caû, ñaày thöông yeâu, gaàn guõi, saâu saéc.. .
3/. Mô öôùc tuoåi thô vaø hieän taïi cuaû ngöôøi chaùu 
- Ñoù laø mô öôùc tuoåi thô ñi vaøo trong giaác nguû ñeïp -> Nhöõng giaác mô hoàng cuûa treû em Vieät Nam .
 - Giöõa buoåi haønh quaân maø suy nghó nhôù veà baø, queâ ngheøo -> tieáng gaø vaøo cuoäc chieán tranh . 
à Tình caûm yeâu thöông kính troïng baø ñaõ khaéc saâu theâm tình caûm ñoái vôùi queâ höông ñaát nöôùc.
III/. Toång keát :
Ghi nhôù SGK trang 151
IV. Luyeän taäp 
4/. Cuûng coá :5’ Nhaéc laïi noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô ? 7p
5/. Daën doø : 1p
- Hoïc baøi thô, taùc giaû vaø ghi cheùp 
- Chuaån bò baøi “Ñieäp ngöõ ” 
* Ruùt kinh nghieäm : 
---------------------------------------------------------------------
Tieát 53,54 : Vaên baûn
 Baøi 14 TIEÁNG GAØ TRÖA
 ( XUAÂN QUYØNH )
I. Giôùi thieäu chung :
 1/ Taùc giaû :
- Nguyueãn Thò Xuaân Quyønh (1942-1988) queâ ôû tænh Haø Taây.
- Laø nhaø thô nöõ xuaát saéc trong neàn thô hieän ñaïi Vieät Nam thôøi kì choáng Mó . 
- Thô baø chan chöùa tình caûm gaàn guõi, bình dò, bieåu loä nhöõng rung caûm vaø khaùt voïng cuûa moät traùi tim phuï nöõ chaân thaønh, tha thieát vaø ñaèm thaém .
 2/ Xuaát xöù :Baøi thô ñöôïc saùng taùc (2/7/1965) trong thôøi kì ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán choáng ñeá quoác Mó, in laàn ñaàu trong taäp thô “Hoa doïc chieán haøo” (1968) vaø in laïi trong taäp “ Saân ga chieàu em ñi” (1984). 
 3/. Theå thô: 5 chöõ “nguõ ngoân” 
II. Tìm hieåu vaên baûn 
1/. Aâm vang tieáng gaø trong noãi nieàm anh lính treû treân ñöôøng haønh quaân : 
- Töø nghe laëp laïi 3 laàn ôû khoå thô thöù 1 trôû neân tröøu töôïng vaø lan toûa trong taâm hoàn ngöôøi nghe .
- Töø naøy laø söï giôùi thieäu ñaày hoà hôûi, vui söôùng, haân hoan, nhö keùo quaù khöù tuoåi thô xa xaêm veà vôùi hieän taïi baây giôø .
=> Tieáng gaø tröa vang leân ñaõ trôû thaønh kæ nieäm saâu saéc trong kí öùc tuoåi thô cuûa anh chieán só treû
Tuaàn : 14 / Tieát 53, 54 VAÊN BAÛN
Ngaøy daïy :Thöù 2: ngaøy 16 / 11 / 2009 
TIEÁNG GAØ TRÖA
 ( XUAÂN QUYØNH )
I /. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT :Giuùp HS
 - Caûm nhaän ñöôïc veõ ñeïp trong saùng, ñaèm thaém cuûa nhöõng kæ nieäm veà tuoåi thô, tình caûm baø chaùu ñöôïc theå hieän trong baøi thô 
 - Thaáy ñöôïc ngheä thuaät bieåu hieän tình caûm, caûm xuùc cuûa taùc giaû qua nhöõng chi tieát töï nhieân, bình dò cuûa baøi thô.
II /. PHÖÔNG TIEÄN VAØ PHÖÔNG PHAÙP DAÏY HOÏC 	
 1/. PHÖÔNG TIEÄN :
 GV : SGK, SGV, Tranh chaân dung taùc giaû, aûnh baø ñang khum soi tröùng .
 HS: SGK, soaïn baøi tröôùc, vôû ghi
 2/. PHÖÔNG PHAÙP: ñoïc saùng taïo, neâu vaán ñeà, phaân tích ,toång hôïp, tröïc quan 
III /. CAÙC BÖÔÙC LEÂN LÔÙP:
 1. OÅn ñònh lôùp :
2. Kieåm tra baøi cuõ :4’
 - Ñoïc thuoäc loøng khuyeân aâm vaø dòch thô baøi thô « Raèm thaùng gieâng? Qua baøi thô em thaáy hình töôïng Baùc Hoà nhö theá naøo ?
 - Neâu noäi dung yù nghóa vaø ñaëc saéc ngheä thuaït cuûa baøi thô caûnh khuya ? 
 3. Daïy baøi môùi:
 a/. Giôùi thieäu baøi môùi :1’ Neáu nhö taùc giaû HCM coù caûm xuùc töø caûnh thieân nhieân nhö tieáng suoái, aùnh traêng . . . thì taùc giaû Xuaân Quyønh laïi xuùc caûm töø am vang tieáng gaø giaûn dò giöõa buoåi tröa.Vaäy caûm xuùc ñoù theá naøo ? Noãi nieàm cuûa taùc giaû ? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi thô « Tieáng gaø tröa – Xuaân Quyønh » .
 b/. Tieán trình toå chöùc caùc hoaït ñoäng
Tg
	Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
Noäi dung
5’
4’
5’
6’
7’
7’
2’
Hoaït ñoäng 1 : Ñoïc hieåu chuù thích 
GV: HS ñoïc chuù thích ˜ SGK trg 150 .
GV: Treo hình chaân dung Xuaân Quyønh .
Hoûi: Neâu hieåu bieát cuûa em veà taùc giaû Xuaân Quyønh ?
GV: Nhaän xeùt-chæ vaøo tranh giôùi thieäu theâm; cho HS ghi yù chính
Hoûi: Vb tieáng gaø tröa ñöôïc saùng taùc trong thôøi gian naøo? Trích töø taäp thô naøo cuûa XQ ?
GV: Nhaän xeùt, giôùi thieäu theâm .
GV: HD HS ñoïc baøi thô .
Löu yù :-nhòp 3/2, 2/3, 1/2/2; nhaán maïnh ñieäp caâu - ñieäp ngöõ : tieáng gaø tröa ôû ñaàu caùc ñoaïn 2, 3, 4, 7 .
- Ñoïc gioïng vui, boài hoài, phaân bieät lôøi maéng yeâu cuûa baø vôùi lôøi keå, taû tröõ tình cuûa nhaø thô-trong vai anh boä ñoäi ñang nhôù nhaø, nhôù baø, nhôù queâ .
- GV: ñoïc moät laàn .
- GV: cho 2 HS ñoïc laïi .
-GV: Treo baûng phuï noäi dung baøi thô .
* Nhaän xeùt caùch ñoïc HS .
- GV: gôïi yù HS giaûi thích töø khoù trong baøi thô .
Hoûi : Baøi thô thuoäc theå thô gì ?
GV: Lieân heä giôùi thieäu theâm theå thô naêm chöõ ñaõ hoïc ôû VB “Ñeâm nay Baùc khoâng nguû” lôùp 6 .
-GV: HD HS tìm maïch caûm xuùc cuûa baøi thô .
Hoûi : Caûm höùng cuûa taùc giaû trong baøi thô ñöôïc khôi gôïi töø söï vieäc gì ? Maïch caaûm xuùc trong baøi thô dieãn bieán nhö theá naøo ?
GV: Treo tranhï baø khum soi tröùng cho HS quan saùt 
GV: Nhaän xeùt, choát yù – chuyeån yù .
Hoaït ñoäng 2 : Ñoïc – hieåu vaên baûn .
GV: cho HS ñoïc laïi 2 khoå thô ñaàu .
Hoûi: Theo em taïi sao taùc giaû laïi ñaët teân baøi thô laø Tieáng gaø tröa ?
Hoûi: Cuïm töø “ tieáng gaø tröa” ñöôïc nhaéc laïi maáy laàn trong baøi thô?
Hoûi: Taùc giaû laëp laïi nhö theá coù taùc duïng gì ?
GV: Nhaän xeùt, choát yù, lieân heä dieäp ngöõ ôû tieát 55.
Hoûi: Töø “nghe” ôû khoå thô thöù nhaát ñöôïc laëp laïi maáy laàn. Nhaéc laïi nhö theá nhaèm nhaén maïnh ñieàu gì?
GV: Lieân heä kieán thöùc lôùp 6 (aån duï chuyeån ñoåi caûm giaùc)
Hoûi: Töø “naøy” ôû khoå thô thöù 2 ñöôïc laäp laïi maáy laàn.Noù noùi leân ñieàu gì?
Hoûi: Qua söï caûm nhaän treân. Em thaáy tieáng gaø tröa coù yù nghóa nhö theá naøo vôùi ngöôøi chieán só?
GV: Nhaän xeùt, tích hôïp tieáng Vieät (ÑN)– Chuyeån yù
- Ñoïc phaàn chuù thích 
- Quan saùt .
- Xuaân Quyønh (1942-1988) queâ ôû Haø Taây, laø nhaø thô xuaát saéc trong thô hieän ñaïi Vieät Nam.
- Laéng nghe – ghi .
- Baøi thô ñöôïc vieát ngaøy 2/7/1965 trong thôøi kì ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Ñeá Quoác Mó, in trong taäp “Hoa doïc chieán haøo” (1968) vaø in laïi trong taäp “ Saân ga chieàu em ñi” (1984). 
- Laéng nghe – ghi .
- Laéng nghe .
- Laéng nghe .
- 2 HS ñoïc vaên baûn theo höôùng daån cuûa GV .
- Quan saùt .
- Laéng nghe ; Giaûi thích .
- Laéng nghe .
- Ñoïc chuù thích ˜ giaûi nghæa töø 
- Theå thô 5 chöõ “nguõ ngoân” 
- Laéng nghe .
- Tìm caûm xuùc cuûa baøi thô :
- Nghe aâm vang tieáng gaø tröa
+ Khoå 1:Tieáng gaø tröa gôïi veà kí öùc tuoåi thô cuûa anh chieán só treû treân ñöôøng haønh quaân .
+ Khoå 2 : Kæ nieäm veà con gaø maùi mô, maùi vaøng .
+ Khoå:3,4,5,6:Kæ nieäm veà baø.
+ Khoå 7,8 :Mô öôùc tuoåi thô vaø mô öôùc hieän taïi cuûa chaùu – ngöôøi chieán só treû . 
- Quan saùt 
- Laéng nghe .
- Ñoïc 2 khoå thô ñaàu .
- Vì Tieáng gaø tröa ñaõ ñi vaøo kí öùc cuûa ngöôøi chieán só .
- 6 laàn, ôû caùc khoå 1,2,3,4,7,8. Ñaõ trôû thaønh ñieäp caâu .
- Nhaán maïnh aán töôïng tieáng gaø tröa vang leân ñaõ trôû thaønh aùm aûnh khôûi ñoäng caûm xuùc cuûa nhaø thô, ñoàng thôøi noù nhö chaát keo, nhö sôïi daây noái lieàn maïch caûm xuùc qua caùc khoå caùc ñoaïn .
- Laéng nghe .
- 3 laàn :nghe chính laø nghe baèng caûm giaùc,nghe baèng taâm töôûng, baèng söï nhôù laïi, baèng hoài öùc traøn veà -> Töø ñoù noù trôû neân tröøu töôïng vaø lan toûa trong taâm hoàn ngöôøi nghe.
- Laéng nghe .
- Laø söï giôùi thieäu ñaày hoà hôûi, vui söôùng, haân hoan, nhö keùo quaù khöù tuoåi thô xa xaêm veà vôùi hieän taïi baây giôø .
- Tieáng gaø tröa vang leân ñaõ trôû thaønh kæ nieäm saâu saéc trong kí öùc tuoåi thô cuûa anh chieán só treû
- Laéng nghe .
I. Giôùi thieäu chung :
 1/ Taùc giaû :
- Nguyeãn Thò Xuaân Quyønh (1942-1988) queâ ôû tænh Haø Taây.
- Nhaø thô nöõ xuaát saéc trong neàn thô hieän ñaïi Vieät Nam thôøi kì choáng Mó . 
- Thô baø chan chöùa tình caûm gaàn guõi, bình dò, bieåu loä nhöõng rung caûm vaø khaùt voïng cuûa moät traùi tim phuï nöõ chaân thaønh, tha thieát vaø ñaèm thaém .
 2/ Xuaát xöù :Baøi thô ñöôïc saùng taùc (2/7/1965) trong thôøi kì ñaàu cuûa cuoäc khaùng chieán choáng ñeá quoác Mó, in laàn ñaàu trong taäp thô “Hoa doïc chieán haøo” (1968) vaø in laïi trong taäp “ Saân ga chieàu em ñi” (1984). 
3/. Theå thô: 5 chöõ ( nguõ ngoân )
II. Tìm hieåu vaên baûn 
1/. Aâm vang tieáng gaø trong noãi nieàm anh lính treû treân ñöôøng haønh quaân : 
- Töø “nghe” laëp laïi 3 laàn ôû khoå thô thöù 1 trôû neân tröøu töôïng vaø lan toûa trong taâm hoàn ngöôøi nghe .
- Töø “naøy” laø söï giôùi thieäu ñaày hoà hôûi, vui söôùng, haân hoan, nhö keùo quaù khöù tuoåi thô xa xaêm veà vôùi hieän taïi baây giôø .
=> Tieáng gaø tröa vang leân ñaõ trôû thaønh kæ nieäm saâu saéc trong kí öùc tuoåi thô cuûa anh chieán só treû .
4/. Cuûng coá :4’ Ñoïc laïi 2 khoå thô ñaàu ? 
 Hai khoå thô ñaàu taùc giaû söû duïng bieän phaùp ngheä thuaät gì ? Neâu taùc duïng cuûa noù ?
5/. Daën doø : 1p
- Hoïc 2 khoå thô, taùc giaû vaø ghi cheùp 
- Chuaån tieát 2 “Kæ nieäm veà baø ñöôïc theå hieän qua nhöõng caâu thô naøo”? “Öôùcmô tuoåi thô vaø hieän taïi cuûa ngöôøi chaùu ”? 
* Ruùt kinh nghieäm : 
---------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_ngu_van_lop_7_tuan_14_tiet_5354_tieng_ga_trua_xuan_q.doc