Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 145: Biên bản

Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 145: Biên bản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ------------------------

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI

ĐƠN VỊ.

Hồi .giờ ngày.tháng.năm 2007, cơ quan (tổ chức, đơn vị, xã, phường, thị trấn) .đã tiến hành hội nghị cử tri nơi.để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII, theo hướng dẫn tại bước 2 và bước 4 quy trình hiệp thương của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Họ và tên người chủ trì hội nghị: .

Họ và tên thư ký hội nghị .

Thành phần hội nghị gồm:

+.

+.

Tổng số cử tri trong cơ quan (đơn vị, xã, phường, thị trấn) được mời: .

Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị

ppt 16 trang Thái Hoàn 03/07/2023 861
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 9 - Tiết 145: Biên bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS HÒA HỘI 
TỔ XÃ HỘI 
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ 
CHÀO CÁC EM HỌC SINH 
TRƯỜNG THCS HÒA HỘI 
TỔ XÃ HỘI 
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ 
CHÀO CÁC EM HỌC SINH 
Tiết 145 
BIÊN BẢN 
I/Đặc điểm của biên bản: 
1-Ví dụ: 
-Văn bản 1: (Xem SGK trang 123) 
-Văn bản 2 (Xem SGK trang 124) 
- Biên bản ghi lại những sự việc gì ? (mục đích) 
2-Đặc điểm: 
+Ghi chép những sự việc đang xảy ra, mới xảy ra. 
a-Mục đích: 
-Biên bản cần phải đạt những yêu cầu gì về nội dung và hình thức ? 
+Nội dung :cụ thể, chính xác, đầy đủ , trung thực, khách quan. 
b-Yêu cầu : 
+Hình thức : trình bày theo thể thức văn bản hành chính, lời văn ngắn gọn, chính xác. 
PGD . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 
TRƯỜNG NĂM 
: .giờ,ngày .tháng năm 
Có mặt: ../ .. 
Vắng mặt: 
Đại biểu : 
Chủ tịch đoàn: 
Đ/c: . 
Đ/c: . 
Thư ký đoàn: 
Đ/c: . 
Đ/c: . 
NỘI DUNG HỘI NGHỊ 
1-Đ/c trình bày “Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC và phương hướng nhiệm vụ năm 2009 ” 
2-Đ/c Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2008. 
3-Đ/c đọc quyết định khen thưởng năm 2008. 
4-Các ý kiến tham gia vào báo cáo trình bày tại Hội nghị. 
Đồng chí chủ trì phần thảo luận này. 
Sau khi các báo cáo được các đồng chí Hiệu trưởng, trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây : 
5-Đ/c thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảoNghị quyết Hội nghị CBCC năm 2008.Sau đó có một số ý kiến về các tiêu chí phấn đấu như sau : 
6-Phát biểu của đại biểu cấp trên 
7-Đ/c tổng kết bế mạc- phát động phong trào thi đua. 
Hội nghị kết thúc lúc cùng ngày. 
Thư ký CTCĐ Chủ tịch đoàn 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.-----*----- 
 BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG.  
Căn cứ HĐKT số :....../ngày .......... giữa ...................(Bên A) và ................ (Bên B) v/v in .............Hôm nay ngày ... tháng ... năm 200.. , chúng tôi gồm : ĐẠI DIỆN BÊN A : Địa chỉ :Điện thoại : 123456 - fax :Do ông : Chức danh : A làm đại diện. ĐẠI DIỆN BÊN B : Địa chỉ :Điện thoại : 654321 - fax :Do ông : Chức danh : B làm đại diện. Hai bên tiến hành bàn giao và thanh lý hợp đồng trên với các nội dung như sau 
1- Nội dung công việc bên B đã thực hiện : Bên B đã bàn giao toàn bộ số ... đã nhận cho bên A theo nội dung đã ghi trong hợp đồng và đã giao cho bên A 01 hóa đơn bán hàng số ......ngày ....... Do bên B phát hành 2- Tổng giá trị kinh phí bên B được hưởng thanh toán : Tổng giá trị hợp đồng bên B được hưởng thanh toán (Bao gồm thuế giá Trị gia tăng là : .............. 3- Bên A đã thanh toán cho bên B : Đợt 1 : ...........(Bảy trăm) Vào ngày Đợt 2 : ...........(Bảy trăm) Vào ngày  4- Kết luận : Bên A và bên B đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình (đã nêu trong hợp đồng)Sau khi đọc kỹ chúng tôi đồng ý ký tên vào biên bản thanh lý, biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, bên A và Bên B mỗi bên giữ 02 bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B   
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 BIÊN BẢN KIỂM THẢO 
Người vi phạm kỷ luật lao động ở bộ môn, tổ, khoa, phòng 
 Hôm nay, ngày.......tháng........năm.......vào hồi ..... giờ tại bộ môn (tổ CM, CN ........... thuộc khoa (phòng,ban...)............... 
đã họp kiểm thảo anh, chị 
Cuộc họp có mặt............... người, 
vắng mặt .............người 
Chủ trì cuộc họp : . 
Thư ký cuộc họp : .. 
Nội dung cuộc họp: 
1. Người chủ trì tuyên bố lý do cuộc họp 
2. Đương sự trình bày bản tự kiểm điểm 
3. Mọi người hỏi đương sự những vấn đề chưa rõ và đương sự trả lời. 
4. Những người dự họp phát biểu ý kiến phân tích sai lầm khuyết điểm của đương sự, đề nghị thi hành kỷ luật ( nêu rõ hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức kỷ luật ). 
5. Người chủ trì cuộc họp kết luận ý kiến ( nêu rõ hình thức kỷ luật hoặc chưa đến mức kỷ luật ): ...... 
 6. Ý kiến tiếp thu của đương sự và đương sự tự đề nghị hình thức kỷ luật. ........ 
	Cuộc họp kết thúc vào hồi ....... giờ, ngày ..........tháng..........năm.......... 
Đương sự Thư ký Chủ trì 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 ------------------------ 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI 
ĐƠN VỊ ........................... 
Hồi ......giờ ngày.......tháng.......năm 2007, cơ quan (tổ chức, đơn vị, xã, phường, thị trấn) ...............đã tiến hành hội nghị cử tri nơi...................để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XII, theo hướng dẫn tại bước 2 và bước 4 quy trình hiệp thương của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Họ và tên người chủ trì hội nghị: .. 
Họ và tên thư ký hội nghị . 
Thành phần hội nghị gồm: 
+....................................................... 
+....................................................... 
Tổng số cử tri trong cơ quan (đơn vị, xã, phường, thị trấn) được mời: .. 
Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị : 
Họ và tên người ứng cử: 
1- ............................. 
2- ............................. 
Ý kiến nhận xét của cử tri đối với từng người ứng cử: 
1- ............................. 
2- ............................. 
Số phiếu tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử: 
1- ............................. 
2- ............................. 
Những vụ việc do cử tri nêu đối với từng người ứng cử cần phải xác minh (nếu có): 
1- ............................. 
2- ............................. 
- Hội nghị kết thúc hồi..........giờ cùng ngày. 
THƯ KÝ CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ 
(Ký tên) (Ký tên) 
Tiết 145 
BIÊN BẢN 
I/Đặc điểm của biên bản: 
II/Cách viết biên bản : 
Thảo luận nhóm 
+Biên bản gồm những phần nào? Chúng được sắp xếp ra sao ? Điểm giống và khác nhau của hai loại biên bản ? 
+ Biên bản gồm 3 phần được sắp xếp với nhau theo trình tự: Phần mở đầu – Phần nội dung – Phần kết thúc 
-Giống nhau về cách trình bày và một số mục cơ bản. 
-Khác nhau về nội dung cụ thể. 
1-Phần mở đầu : 
Phần mở đầu gồm những mục nào? 
-Quốc hiệu và tiêu ngữ,tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự. 
8 
2-Phần nội dung : 
+Phần nội dung biên bản gồm những mục nào ? 
-Diễn biến và kết quả sự việc. 
+Nhận xét cách ghi những nội dung này trong biên bản . 
+Hệ thống kí hiệu đánh dấu các mục lớn nhỏ theo quy định thể thức trình bày văn bản (A,B ;I,II ;1,2 ) 
+Trình bày các kết quả bằng số liệu cụ thể, chính xác 
3-Phần kết thúc : 
+ Phần kết thúc biên bản gồm có những mục nào ? 
+Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có) 
*Ghi nhớ : (Xem SGK trang 126) 
10 
12 
13 
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TÊN ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
 .*** 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC 
TRƯỜNG .NĂM 
Thời gian: .giờ, ngày .tháng năm 
Có mặt: ../ .. 
Vắng mặt: 
Đại biểu : 
Chủ tịch đoàn: 
Đ/c: . 
Đ/c: . 
Thư ký đoàn: 
Đ/c: . 
Đ/c: . 
Cách viết quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản ? Khoảng cách các mục ? 
+Quốc hiệu : viết in hoa 
+Tiêu ngữ : viết in thường, chữ cái đầu viết hoa. 
+Tên biên bản : viết in hoa, cỡ lớn hơn chữ viết thường 
+Khoảng cách các mục: cách nhau một hàng. 
TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN 
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI 
Tuần : 6 
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2005 
Thành phần tham dự : 43 bạn đội viên chi đội 9D 
Đại biểu : Trần Thị Thanh Hà - Liên đội trưởng 
Chủ tọa : Lê Thành Sơn 
Thư ký : Phan Thị Thùy Linh 
Em có nhận xét gì về các mục trong phần mở đầu của biên bản này ? 
7 
NỘI DUNG HỘI NGHỊ 
1-Đ/c trình bày “Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC và phương hướng nhiệm vụ năm 2009 ” 
2-Đ/c Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2008. 
3-Đ/c đọc quyết định khen thưởng cho 05 CBCC năm 2008. 
4-Các ý kiến tham gia vào báo cáo trình bày tại Hội nghị. 
Đồng chí chủ trì phần thảo luận này. 
Sau khi các báo cáo được các đồng chí Hiệu trưởng, trưởng ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây : 
5-Đ/c thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảoNghị quyết Hội nghị CBCC năm 2008.Sau đó có một số ý kiến về các tiêu chí phấn đấu như sau : 
6-Phát biểu của đại biểu cấp trên 
7-Đ/c tổng kết bế mạc- phát động phong trào thi đua. 
1- Nội dung công việc bên B đã thực hiện : Bên B đã bàn giao toàn bộ số ... đã nhận cho bên A theo nội dung đã ghi trong hợp đồng và đã giao cho bên A 01 hóa đơn bán hàng số ......ngày ....... Do bên B phát hành 2- Tổng giá trị kinh phí bên B được hưởng thanh toán : Tổng giá trị hợp đồng bên B được hưởng thanh toán (Bao gồm thuế giá Trị gia tăng là : 10.000.000đ..(Mười triệu đồng chẵn)............ 3- Bên A đã thanh toán cho bên B : Đợt 1 :6.000.000 đ (Sáu triệu đồng chẵn) Vào ngày Đợt 2 : 4.000.000đ..(Bốn triệu đồng chẵn) Vào ngày  4- Kết luận : Bên A và bên B đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình (đã nêu trong hợp đồng) 
7 
Hội nghị kết thúc lúc .cùng ngày. 
Thư ký Hội nghị Chủ tịch công đoàn Chủ tịch đoàn 
 Ký tên Ký tên đóng dấu Ký tên đóng dấu 
- Hội nghị kết thúc hồi..........giờ cùng ngày. 
THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TOẠ HỘI NGHỊ 
 (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
 (Ghi rõ họ và tên) (Ghi rõ họ tên, chức vụ) 
7 
III/Luyện tập: 
*Bài 1/ 126 : 
+Những tình huống viết biên bản : 
a-Diễn biến và kết quả của Đại hội chi đội. 
b-Một vụ tai nạn giao thông. 
d-Nghiệm thu phòng thí nghiệm. 
*Bài 2/ trang 126 : 
-Ghi lại phần mở đầu của biên bản họp lớp . 
-Ghi lại các mục lớn trong phần nội dung cuộc họp của lớp em 
15 
NỘI DUNG CUỘC HỌP 
1-Bạn Lê Thanh Sơn thay mặt Ban chỉ huy chi đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua. 
-Về học tập : 
Toàn chi đội học tập chăm chỉ. 
Vẫn còn một số bạn nói chuyện trong giờ học môn tiếng Anh. 
-Về nề nếp, vệ sinh môi trường : 
Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục. 
2-Ý kiến của các bạn : 
-Phê bình một số bạn cán sự lớp chưa nghiệm túc trong sinh hoạt lớp. 
3-Phát biểu đại biểu : 
-Biểu dương sự cố gắng của chi đội. 
NỘI DUNG CUỘC HỌP 
1-Bạn Lê Thanh Sơn thay mặt Ban chỉ huy chi đội đánh giá hoạt động của chi đội trong tuần qua. 
-Về học tập : 
Toàn chi đội học tập vô cùng chăm chỉ. 
Vẫn còn một số bạn nói chuyện thì thầm trong giờ học môn tiếng Anh. 
-Về nề nếp, vệ sinh môi trường : 
Vẫn còn hiện tượng không mặc đồng phục, ăn mặc cực kỳ lôi thôi . 
2-Ý kiến của các bạn : 
-Phê bình một số bạn cán sự lớp chưa nghiệm túc trong sinh hoạt lớp. 
3-Phát biểu đại biểu : 
-Biểu dương sự cố gắng của chi đội. 
-Phê bình kịch liệt những hiện tượng chưa tốt. 
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
1-Bài vừa học : 
-Xem lại đặc điểm của biên bản. Cách viết các phần của biên bản. 
-Học thuộc ghi nhớ SGK trang 126 
2-Bài sắp học : Tiết 146 : RÔ-BIN-XƠN NGOÀI ĐẢO HOANG 
-Tìm hiểu tác giả và tác phẩm. 
-Tìm hiểu bố cục của văn bản 
-Tìm hiểu bức chân dung tự họa của Rô-bin-xơn .Vì sao độ dài phần kể về diện mạo ngắn hơn các phần khác. 
-Cuộc sống khó khăn của Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang hiện lên như thế nào qua bức chân dung tự họa ? 
-Tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn. 
-Bài học triết lí về cuộc sống. 
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_9_tiet_145_bien_ban.ppt